4 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30411

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK

A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/24)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2018/5)

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2015

29417 (2. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/9/2016

29824

2-

19/6/2017

30101