4 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30411

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

M.S.B. ASKERİ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1965 tarihli ve 11923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M.S.B. Askeri Adalet İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.