4 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30411

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERİ MAHKEMELER, ASKERİ SAVCILIKLAR KALEM TEŞKİLATI VE

PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/1965 tarihli ve 11967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Mahkemeler, Askeri Savcılıklar Kalem Teşkilatı ve Personelin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.