4 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30411

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERİ HÂKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.