3 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30410

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mersin Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,

d) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’deki özel yetenekli öğrencilerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler düzenlemek,

b) Özel yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak,

c) Özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmek,

ç) Özel yeteneklilerin eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye, planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikle Türkiye’de özel yetenekli çocuklara eğitim veren kurum ve kuruluşlarda, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere özel yeteneklilerin eğitimi konusunda düzenlenecek programlar kapsamında eğitim vermek,

b) Türkiye ile diğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde özel yetenekli öğrenciler için bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler, liderlik programları ve diğer toplantıları düzenlemek,

c) Özel yetenekliler konusunda çalışan uzmanları bir araya getirip iki yılda bir ulusal veya uluslararası katılımlı kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek, özel yeteneklilerin eğitimi ile ilgili uluslararası işbirliği yapmak ve uluslararası projelere katılmak,

ç) Özel yeteneklilerin eğitimlerine yönelik bilimsel nitelikteki çalışmaları takip ederek bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak,

d) Türkiye’nin bilim politikasına katkıda bulunmak için ilgili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel yetenekli öğrencilerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar, projeler planlamak ve uygulamak,

e) Özel yetenekli öğrencilerin, konusunda uzman üniversite öğretim elemanlarının üniversitelerde vermiş olduğu kuramsal ve uygulamalı derslere katılması için ortam hazırlamak ve yaz dönemlerinde üniversitelerde staj yapma fırsatı oluşturmak,

f) Üniversitedeki akademisyenler ile ilgili eğitim kurumlarının, birlikte çalışacakları projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek,

g) Özel yetenekli öğrencilere zekâları ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışmalar yapmalarını sağlayacak olanaklar oluşturarak, özellikle disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerine fırsat hazırlamak ve sunmak,

ğ) Özel yetenekli öğrencilere uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak dil kursları düzenlemek,

h) Özel yetenekli öğrencilerin üretken ve sorun çözen bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamak üzere zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek,

ı) Özel yetenekli öğrencilere zekâ ve yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve duygusal gelişimlerini bir bütünlük içerisinde ele alacak ortamlar hazırlamak ve sunmak,

i) Özel yetenekli bireylere sahip aileleri destekleyici, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olma bilinci kazandırmak ve bu ailelere psikolojik bakımdan destek olacak eğitim programları oluşturmak,

j) Özel yetenekli çocuklara özgü öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

k) Yurt içinde ve dışında eğitime alınmayan özel yetenekli çocukların takibini yapmak ve onları eğitim kampları ve benzeri organizasyonlarla hayata hazırlamak,

l) Özel yeteneklileri, gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir araya getirmek, zekâ ve yeteneklerine göre onlara bilimsel çalışma ortamı hazırlamak,

m) Özel yetenekli bireylerden maddi sıkıntısı olanlara olanaklar ölçüsünde burs ve/veya yardım temin etmek,

n) Özel yetenekli çocukların zekâ ve yeteneklerini tespit edici çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerini desteklemek,

o) Özel yeteneklilerin tanılanmasına yönelik araç ve yöntemler ile ilgili geliştirme, uyarlama, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün görüşü alınarak öğretim üyeleri arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle Müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak,

c) Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak,

e) Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

f) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek,

g) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi olanakları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurmak,

ğ) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek,

b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerini yürütmek,

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

(2) Müdür yardımcısı Merkezin amacına uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Danışma Kurulunun önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat-Türkçe, resim, müzik, spor, psikoloji ve psikolojik danışma alanlarından birer öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu en az her öğretim döneminde bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları düzenlemek,

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek uygulanması konusunda kararlar almak,

c) Merkezin harcama planını karara bağlamak ve Rektöre sunmak,

ç) Değişik bilim alanlarına yatkın özel yetenekli çocukların eğitimine ilişkin olarak hazırlanan projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurumlara sunarak hayata geçirilmelerini sağlamak,

d) Uygulamalı ve teorik bilim kamplarını; ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütmek,

e) Eğitim programlarına alınacak özel yetenekli çocukların tanılanmasında kullanılacak ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrenci sayısını belirlemek,

f) Merkeze bağlı bilimsel araştırma biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

g) Merkeze bağlı düzenli olarak yayınlanacak bilimsel dergi için hakem kurulunu oluşturmak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda olan diğer faaliyetleri planlamak,

h) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

ı) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, konuyla ilgili Üniversitenin fakülte dekanları, enstitü müdürleri, ana bilim dalı başkanlarından ve Üniversitede görevli öğretim elemanları, istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen konuyla ilgili uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma, faaliyet plan ve projeleri değerlendirmek, bunların uygulama ve geliştirilmeleri yönünde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.