2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30409 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TS 8737 FORMLAR-YAPI RUHSATI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ VE

TS 10970 FORMLAR-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ STANDARDI İLE

İLGİLİ TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ ve 26/4/2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.