2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30409

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/55)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/18)

MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)’nin Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri Başlıklı EK-1 listesinin (b) maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Rom aromalandırılmamalıdır

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.