2 Mayıs 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30409

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN

MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) TFRS 9: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Bir borçludan olan 100 Türk Lirası ve altındaki her bir alacak tutarı için özel karşılık ayrılması ve bunların "Tasfiye Olunacak Alacaklar" veya "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesaplarında izlenmesi şirketlerin ihtiyarındadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması

MADDE 6/A – (1) Şirketler, Kuruma bildirimde bulunmak şartıyla TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılığı ayırabilirler.

(2) Bu Yönetmelik uygulamasında TFRS 9 kapsamında ayrılan karşılıklardan;

a) On iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı tutarları ve borçlunun kredi riskinde önemli derecede artış nedeniyle ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları genel karşılık olarak,

b) Borçlunun temerrüdü dolayısıyla ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları özel karşılık olarak,

addedilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 30/9/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2013

28861

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/2/2014

28906

2-

26/6/2015

29398

3-

8/1/2016

29587

4-

27/9/2016

29840

5-

14/12/2016

29918

6-

17/8/2017

30157

7-

21/10/2017

30217

 

Ekleri için tıklayınız.