30 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30407

YÖNETMELİK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hedef kitle: 0-18 yaş arası çocuk ve gençleri,

b) Merkez: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı hedef kitleye yönelik eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak; hedef kitlenin kültürel, sosyal, bilimsel seviyelerini arttırmak, sempozyum, kongre, dergi, kitap, vs. gibi bilimsel çalışmalar dahil olmak üzere her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hedef kitle ile ilgili bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirmek, beceri geliştirmek üzere laboratuvar çalışmaları, konferanslar, kongreler, seminerler ile Üniversite içinde/dışında alan dersleri ve geziler başta olmak üzere her türlü eğitim-öğretim faaliyeti yürütmek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamındaki organizasyonlarla iş birliği yapmak,

c) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak ve/veya danışmanlık yapmak,

ç) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak, kurulmuş olanlarla iş birliği yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

d) Hedef kitlenin eğitimine yönelik projeler yapmak,

e) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap hazırlama, yayın veya çeviri çalışmaları gerçekleştirmek,

f) Hedef kitle kapsamında dezavantajlı bireylerin eğitime dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

g) Hedef kitledeki bireylerin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar gerçekleştirmek,

ğ) Hedef kitledeki üstün yetenekli bireylerin belirlenmesine ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

h) Hedef kitledeki bireylerin eğitimiyle ilgili akademisyen ve öğretmenlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri eğitim faaliyetleri düzenlemek,

ı) Hedef kitleyle ilgili sosyolojik anket ve araştırmalar yapmak,

i) Hedef kitleyle ilgili yerli ve yabancı diğer üniversite, fakülte, yüksekokul ve bu amaca yönelik hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,

j) Hedef kitleyle iletişim ve hedef kitlenin eğitimi konularında eğitim verecek olan eğitmenlere hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim, seminer, kurs, sertifika, kamp programı, atölye çalışması, gezi, yarışma, yaz/kış okulu, laboratuvar çalışması ve diğer etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenmesinde danışmanlık hizmeti vermek,

k) Yurt içinde ve dışında merkezin amaçları doğrultusunda yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; konusunda uzman olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin ihtiyaç duyduğu hususlarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

d) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek,

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek,

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

d) Gerekli resmî evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, yılda en az iki kere olmak üzere gerekli görüldüğünde toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin kararları almak,

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak,

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulama ve araştırmalarda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek,

f) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına ve görevlendirilecek elemanlarına ilişkin kararlar almak,

g) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak,

ğ) Uygulamalı kurs, etkinlik ve okul açılması ile ilgili karar almak,

h) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak,

ı) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Merkezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Katılım belgesi

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere, Rektör ve Müdürün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.