30 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30407

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LAZER UYARIMLI PROTON TERAPİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Lazer Uyarımlı Proton Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Lazer Uyarımlı Proton Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Lazer Uyarımlı Proton Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Lazer teknolojileri ve lazer tabanlı araştırma ve uygulama alanlarının geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve çok disiplinli araştırma çalışmalarına alt yapı  hizmetleri sağlamak,

b) Temel ve uygulamalı araştırma çalışmaları başlatılması için Üniversite, bölge ve ülke çapında gerekli politika ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak,

c) İlgili mevzuata uygun olarak, kamu, özel kuruluşlar ve şahıslar tarafından talep edilen ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırma, inceleme, kontrollük, gözetim, teknik danışmanlık ve bilirkişilik çalışmaları yürütmek,

ç) Lazer tabanlı kanser teşhis ve tedavi teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, altyapı laboratuvarları kurulması ve işletilmesine öncülük yapmak, 

d) Lazer altyapısının yenilenmesi, güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak, 

e) Ulusal ve/veya uluslararası araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak ve ortak çalışma imkânları aramak,

f) Jenerik lazer teknolojileri ve lazer malzeme etkileşimi konusunda eğitim vermek,

g) Özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile araştırmacı yetiştirilmesine yönelik ortak projeler belirlemek ve lisans/lisansüstü öğrencilerin desteklenmesini sağlamak için gerekli işbirliklerini sağlamak,

ğ) Ar-Ge personeli yetiştirmek ve Ar-Ge projeleri yürütücülüğü yapmak,

h) Kanser teşhis, tedavi, önleme, kontrol, hafifletici bakım, hayatta kalma ve hayat kalitesinin yükseltilmesi konularında bilgi toplayarak, araştırmaların önünü açmak ve yeni araştırmalar için öncü çalışmalar gerçekleştirmek,

ı) Üniversitede lazer konusunda araştırma yapan personelin verimli bir ortamda, uygun şartlar altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,

i) Lazer konusunda araştırmacıların ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, bu konudaki altyapıyı araştırmacıların kullanımına sunmak ve çalışmaları teşvik etmek,

j) Bütün bu faaliyetlerin ve bilimsel verilerin tanıtımına yönelik toplantılar, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri yürütmek,

b) Lazer malzeme etkileşimleri üzerine teorik ve deneysel eğitimler vermek ve araştırmalar yürütmek, 

c) Lazer tabanlı kanser teşhisine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,

ç) Lazer tabanlı yüklü parçacıkların üretilmesi, karakterize edilmesi ve kullanım alanlarının genişletilmesi çalışmalarını yürütmek,

d) Lazer üretimi, güçlendirilmesi, kontrolü ve kullanımının sağlanması ve teknolojiye katma değer sağlanması konusunda çalışmalar yapmak,

e) Lazerlerin disiplinler arası alanlarda kullanımı üzerine araştırmalar yapmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek,  

f) Sanayide ihtiyaç duyulan lazer teknolojilerini geliştirmek ve bu konuda danışmanlık hizmetleri sunmak,

g) Lazer uyarımlı proton terapide kullanılacak olan bileşenlerin yerli imkanlarla üretilebilmesi için sanayii-Üniversite işbirlikleri tesis edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,

ğ) Ticari ürün, patent, marka, prototip ve/veya faydalı model üretimi üzerine çalışmalar yürütmek,

h) Lazer ve lazer uyarımlı parçacık hızlandırma teknolojilerinde stratejiler belirlemek, uygulamak ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

ı) Temel bilimler ve klinik disiplinlerde eğitim ve öğretim yapılmasını koordine etmek,

i) Merkezin amaçları doğrultusunda konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılımı teşvik etmek ve destek olmak,

j) Kütüphane, dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetinde bulunmak,

k) Uluslararası bilimsel indekslerde bulunmak üzere yayın faaliyetleri üstlenmek, yürütmek ve uluslararası indekslerde sürekliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları sürdürmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

(2) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür ve müdür yardımcıları kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kurulunda oy kullanamaz.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Merkezin eylem programlarını ve çalışma politikalarını oluşturmak ve faaliyetlerini stratejik hedeflerine ve eylem planına uygun şekilde yürütmek,

c) Merkez çalışmalarının düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak ve çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi için gereken idari ve mali tedbirleri almak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve ilgili toplantılara başkanlık etmek,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve uygun şekilde kullanılması için girişimlerde bulunmak,

f) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.  

(2) Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  

(4) Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin stratejik hedeflerini Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak belirlemek,

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek,

e) Merkeze gelen proje tekliflerini inceleyerek uygun görülenleri değerlendirmek, desteklemek ve ortak çalışma şeklini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası üne sahip, konusunda uzmanlaşmış Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Müdür ve müdür yardımcıları dahil toplam 7 kişiden oluşur. 

(2) Süresi biten üyenin yerine, kendisi yeniden veya yeni bir üye yukarıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez çoğunluk koşulu aranmaksızın Müdürün başkanlığında toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşmeler yapmak, stratejik hedefler ve eylem planıyla ilgili önerilerde bulunmak,

b) Yeni çalışma konularını gündeme getirmek, tartışmak ve Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesine katkıda bulunmak,

c) Her yıl Merkezde yürütülen bilimsel ve teknolojik faaliyetleri, stratejik hedefler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna rapor etmek,

ç) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları

MADDE 14 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere proje grupları kurulabilir. Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

(2) Proje gruplarında görevlendirilecek personelin görevlendirilmesi Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yapılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir. 

Araç, gereç, ekipman ve demirbaş

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, ekipman ve demirbaş ile Merkeze bağış yoluyla gelecek olan her türlü demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.