29 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30406

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekanlık: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

c) Fakülte: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Hastane Müdürü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Müdürünü,

d) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkez Müdürünün yardımcılarını (Başhekim Yardımcısı olarak adlandırılır),

e) Merkez Müdürü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü (Başhekim olarak adlandırılır),

f) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkı yapmalarını sağlamak.

f) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunan toplum ağız ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim olanakları sağlayarak, ağız ve diş sağlığı eğitiminin bütün alanlarında deneyim kazanmış sağlık personeli yetiştirmek, öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkılarını sağlamak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Diş Hekimliği Fakültesinin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Fakülte anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre performanslarını tespit etmek.

c) İdari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

ç) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

d) Fakülte enfeksiyon kontrol komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.

e) Merkezi yönetmek, temsil etmek ve merkezin idari işlerini yürütmek.

f) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

g) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

Merkez müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki Merkez müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürünce belirlenen Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Merkez müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile fakültede görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinin, farklı anabilim dallarından olmak üzere kendi aralarından seçeceği birer temsilciden oluşan toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında, Üniversitenin ve diğer üniversitelerin Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli olan öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki Merkezin faaliyet alanlarında eğitimi ve çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en fazla on beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yaparak, görüş ve önerilerde bulunur.

Hastane Müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre en az dört yıllık lisans mezunu olmak kaydıyla sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya lisans mezunu olup, devlet memurluğu tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanlarında Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 15 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak en fazla üç hastane müdür yardımcısı görevlendirilir. Lisans mezunu veya sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu olup ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Merkez Müdürü tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire, yardımcıları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkez Müdürü tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda Başhemşire yardımcısı görevlendirebilir. Başhemşire yardımcısı, Başhemşireye karşı sorumlu elemandır.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Merkez Müdürlüğüne her ayın en geç son iş gününe kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 18 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Merkez Müdürüne karşı sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.