29 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30406

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI UYGULAMA

 VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HİSEFAM): Hitit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

d) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslam ekonomisi ve finansı alanında akademik araştırma ve çalışmalar yapmak.

b) Faizsiz ekonomik sistem, faizsiz bankacılık ve sigortacılık konularında toplumda bilinç oluşmasına yönelik çalışmalar yapmak.

c) İslam ekonomisi ve finansı alanında yeni bilgiler üretmek ve uygulama modelleri geliştirmek.

ç) Ekonomik ve sosyal gelişmeleri, yapısal sorun ve imkânları bilimsel olarak inceleyip yorumlamak.

d) İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışmaları olan ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaç doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında araştırma ve çalışma yapacak akademisyenlere destek sağlamak.

e) Ülkemizin İslam ekonomisi ve finansı alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması için her türlü bilimsel katkıyı sunmak.

f) İslam ekonomisini doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren tüm sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırma ve uygulamalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam ekonomisi ve finansı konularında araştırmalar yapmak.

b) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyalleri geliştirmek, güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, araştırma arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek, bu projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

ç) İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışmalar yapan bilim insanları arasında iletişim ve işbirliğini sağlamak; bu alandaki projelere maddi katkı sağlamak için kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları nezdinde teşebbüslerde bulunmak.

d) Çalışma alanıyla ilgili yüz yüze ve uzaktan öğretim metoduyla seminerler ve sertifika programları düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek; ayrıca başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak.

e) Özel sektör işletmelerinin İslam ekonomisi ve finansı alanında ihtiyaç duyması ve talep etmesi durumunda organizasyon, yönetim ve diğer sorunlarına ışık tutup çözüm getirebilecek araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmak.

f) İslami finans alanında ihtiyaç duyulan kapsamlı bir veri tabanı oluşmasını sağlamak.

g) İslami finansal ürünleri geliştirmek, faizsiz bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında çalışmalar yapmak.

ğ) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak.

h) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşluğu, takip eden on beş gün içerisinde, Rektöre her bir üyelik için iki aday önermek.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Yıllık plan ve programa göre kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Diğer üyeler ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

ç) Merkezle ilgili esasları hazırlamak ve Senatoya sunmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.

e) Danışma Kurulunun ve ilgililerin görüşlerini alarak yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından belirlenen temsilciler ve ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en az yedi üyeden oluşur. Bu yedi üyenin en az üçü Üniversite öğretim elemanlarından seçilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.