29 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30406

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2017 tarihli ve 30079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bütün insan haklarının ve temel özgürlüklerin vazgeçilemez, ayrılamaz ve bölünemez bir parçası olarak kadınlara insan haklarının tam uygulanmasını sağlamak, kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek, kadının bireysel ve toplumsal kimlik kazanımında yaşadığı sorunlara dair farkındalık yaratmak, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve kadın çalışmalarına yönelik tüm ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve çalışmalar yürütmek, kongre, sempozyum, proje ve eğitimler organize ederek, konu ile ilgili toplum ve Üniversite arasında iletişimi sağlamaktır.”

MADDE 6  – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyete ilişkin konularda bilgi alışverişi sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi ve benzeri bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak,

b) Kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyete ilişkin konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

c) Kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyet alanlarında kamu ve özel kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda inceleme ve araştırma yapmak, veri sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek,

ç)  Kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyet konularında duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunarak basılı, sözel, görsel ve işitsel yayın yapmak,”

“e) Üniversite bünyesinde kadın çalışmaları ve sorunları ile toplumsal cinsiyet temelli programlar açılmasını önermek, mevcut programlar içinde ilgili alanlarda dersler açılmasını sağlayarak, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bu alanlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek,”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2017

30079