28 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30405

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yeditepe Üniversitesi yabancı dil hazırlık programlarında yapılacak eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hazırlık Programı: Yeditepe Üniversitesi yabancı dil hazırlık programlarını,

b) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

c) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

e) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,

f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim süresi

MADDE 4 – (1) Hazırlık Programı, güz, bahar ve yaz olmak üzere üç akademik yarıyıldan oluşur. Ancak, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) ile Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) hazırlık programları, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur; bu programlar için yaz öğretimi düzenlenebilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 5 – (1) Her öğretim yılı başında, Rektörlükçe ilan edilecek gün, saat ve yerde yabancı dil yeterlik sınavı yapılır.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavına, yeni kayıt öğrencilerle birlikte halen Hazırlık Programında öğrenimine devam eden öğrenciler de girebilirler.

(3) Yabancı dil yeterlik sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır.

(4) Yabancı dil yeterlik sınavının lisans eğitimi için geçerlilik süresi iki yıldır.

(5) Yabancı dil yeterlik sınavında mazeret kabul edilmez.

(6) Yabancı dil yeterlik sınavı tarihinden geriye doğru iki yıl içinde; TOEFL sınavına girip Üniversite kurum kodunu kodlamak koşuluyla, yazılı sistemde 550, bilgisayar tabanlı sistemde 213, internet tabanlı sistemde (IBT) 79 aldıklarını belgelemeleri halinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. TOEFL sonucunun geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu sınavı Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.

(7) Güzel Sanatlar Fakültesinin Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Plastik Sanatlar ve Resim, Sanat Yönetimi, Tiyatro Bölümleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dil yeterlik sınavından başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

(8) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim  programı öğrencilerinin, yabancı dil yeterlik sınavında başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 65 puan almaları gerekir. Ayrıca, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Çeviribilim programları öğrencilerinin bu sınav dahilinde yapılan konuşma ve yazma becerilerinden 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir.

(9) Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler (Fransızca) ile Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) hazırlık programları yeterlik sınavları, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur. Diğer esaslar şunlardır:

a) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) programı öğrencilerinden Diplôme d’Etudes en Langue Française B2 (DELF/B2) Fransızca Dil Seviye Tespit Sınavına girip 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler, Fransızca yeterlik sınavından muaf tutulur.  DELF/B2 sonuçlarının geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu sınavı Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.

b) Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) programı öğrencilerinden Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), Goethe-Zertifikat, Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) sınavların birinden B2 seviyesinde Almanca bilgisine sahip olduğunu belgeleyenler, Almanca yeterlik sınavından muaf tutulur. Belirtilen bu sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için öğrencilerin bu sınavı Üniversite tarafından kabul edilen merkezlerin birinden alması gerekir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı

MADDE 6 – (1) Yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan veya bu sınava girmeyen yeni kayıtlı öğrenciler, yabancı dil seviye tespit sınavına girmek zorundadırlar. Hazırlık Programında öğrenimine devam ederken yabancı dil yeterlik sınavına girip başarılı olamayan öğrenciler, yeniden yabancı dil seviye tespit sınavına girebilirler.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavında mazeret kabul edilmez.

(3) Öğrencilerin seviyeleri, sınav sonucunda aldıkları puan doğrultusunda belirlenir ve 10 uncu maddede belirtilen yabancı dil hazırlık öğretimi gruplarından birine yerleştirilirler.

(4) İngiliz Dili Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği ile Çeviribilim programları öğrencileri için yabancı dil seviye tespit sınavı yapılmaz. Bu öğrenciler öğretim gruplarına, programların kendilerinin yaptığı yabancı dil yeterlik sınavı puanlarına göre ayrılır.

Kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve mazeret sınavı

MADDE 7 – (1) Her bir öğretim grubunda her yarıyıl içinde, Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce uygun görülecek sayıda ara sınav yapılır.

(2) Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce kabul edilen bir nedenle ara sınava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç gün içinde dil hazırlık programlarını yürüten koordinatörlüklere başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur.

(3) Sınıf içi çalışmalarında, ders saati içinde haberli ya da habersiz bir ders saatini geçmeyecek şekilde kısa süreli sınavlar yapılır.

Yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl içi başarı notu

MADDE 8 – (1) Her bir grupta her eğitim-öğretim yarıyılı sonunda yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır.

(2) Öğrencinin başarılı sayılması için;  devam zorunluluğunu yerine getirmesi ve yarıyıl sonu sınavından (final) 100 üzerinden en az 50 puan almış olması ve başarı notunun da en az 60 puan olması gerekir.

(3) Başarı notu; ara sınav notu ortalamasının %30’u,  sınıf içi çalışmalarının %20’si, derse katılım notunun %10’u ve yarıyıl sonu sınavı (final) notu ortalamasının %40’ı toplanarak bulunur.

(4) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Çeviribilim programları için; başarı notu, ara sınav notlarının %50’si, öğrenci portfolyosunun %25’i, kısa süreli sınavların %15’i ve derse katılım notunun %10’u toplanarak bulunur. Herhangi bir öğretim grubunda bulunan öğrencilerin yarıyıl sonlarında yapılan yeterlik sınavlarına girmeye hak kazanabilmesi için yarıyıl içi başarı notunun 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

(5) Yarıyıl sonu sınavı (final) sonuçlarına itiraz süresi, sonuçların ilanından itibaren üç iş günüdür.

Yarıyıl sonu ek sınav hakkı

MADDE 9 – (1) Yarıyıl sonu sınavı (final) sonucunda başarısız olan her öğrenciye bir ek sınav hakkı verilir. Bu sınavda öğrencinin başarılı sayılması için 100 puan üzerinden en az 50 puan alması ve başarı notunun da 60 olması gerekir. Bu sınavda 49 ve daha düşük puan alan öğrenci ve/veya başarı notu 60’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu grubu tekrar etmek zorundadır.

(2) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) ile Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Programları öğrencilerinin devam zorunluluğunu yerine getirmesi ve aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:

a) Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 60 puan aldığı halde başarı notu 50-59 arasında kalan öğrencilere bir ek sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda 59 ve daha düşük puan alan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu öğretim grubunu tekrar etmek zorundadır.

b) Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden 50-59 puan alan, ancak başarı notu 60 ve üzeri olan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda 59 ve daha düşük puan alan öğrenci başarısız sayılır ve bulunduğu öğretim grubunu tekrar etmek zorundadır.

(3) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Çeviribilim Programları öğrencilerinden yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında 60-64 puan alanlara ek sınav hakkı verilir.

(4) Devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde geçerli mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere ek sınav hakkı verilir.

(5) Yarıyıl sonu ek sınavında mazeret kabul edilmez.

Yabancı dil hazırlık programları öğretim grupları

MADDE 10 – (1) Hazırlık Programında eğitim-öğretim aşağıda belirtilen üç grupta yapılır:

a) A grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): Bu grupta başarılı olan öğrenci bir üst grup olan B1 grubuna devam eder. Başarısızlık halinde A grubunda öğrenimini tekrarlar.

b) B1 grubu: Bu grupta başarılı olan öğrenci bir üst grup olan B2 grubuna devam eder. Başarısızlık halinde B1 grubunda öğrenimini tekrarlar.

c) B2 grubu: Bu grupta başarılı olan öğrenci yerleştirildiği lisans programına başlar. Başarısızlık halinde B2 grubunda öğrenimini tekrarlar.

(2) Senato tarafından, fakültelere geçiş için Hazırlık Programından B2 grubu dışında diğer gruplardan birinin yeterli olabileceğine ve belirlenen bu gruplardaki öğrenimini tamamladıktan sonra fakültelerine devam etmelerine karar verilebilir. 

(3) İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Çeviribilim programları hazırlık öğretimi, her bir öğretim grubunun kendi içinde seviye farklarına göre alt gruplara ayrılabileceği aşağıda belirtilen üç grupta yapılır:

a) A grubu (başlangıç düzeyi): Yabancı dil yeterlik sınavında 44 ve daha düşük puan alan öğrencileri içeren grup.

b) B grubu (orta düzey): Yabancı dil yeterlik sınavında 45-54 puan arası alan öğrencileri içeren grup.

c) C grubu (ileri düzey): Yabancı dil yeterlik sınavında 55-64 puan arası alan öğrencileri içeren grup.

(4) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) ile Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) programlarının öğretimi aşağıda belirtilen iki grupta yapılır:

a) A grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları A1-A2 Düzeyleri): Öğretim süresi bir yarıyıl olup bu süre sonunda A grubunda başarılı olan öğrenci, bir üst gruba (B grubuna) devam eder. Başarısızlık halinde, A grubunda öğrenime devam edilir.

b) B grubu (Avrupa Konseyi Dil Standartları B1–B2 Düzeyleri): Öğretim süresi bir yarıyıl olup bu süre sonunda başarılı olan öğrenci, yerleştirildiği programa geçmeye hak kazanır. Aksi halde B grubunda öğrenimini tekrarlar.

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Hazırlık Programlarında devam zorunludur. Yarıyıl içinde mazeretli ya da mazeretsiz ders/saat bazında öğretim süresinin %20’sini aşan devamsızlık halinde, öğrenci yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kaybeder ve öğrenim gördüğü grubu tekrar eder.

Ek sınav hakkı ve Türkçe öğretim yapılan programlara geçiş

MADDE 12 – (1) Hazırlık Programını iki öğretim yılı sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrenciler, öğrenim ücreti ödemeden kayıt dondurarak bir sonraki öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.

(2) Derslere devam etsin veya etmesin hangi öğretim grubunda olursa olsun öğrenciler, öğretim yılının başında verilen yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavında (YÇS) merkezi yerleştirme sonuçlarına göre (özel yetenek sınavı sonuçları hariç) yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen başarısız olan öğrencilerin, başvurmaları halinde hazırlık sınıfında başarısız oldukları lisans programına eşdeğer Türkçe öğretim yapılan, Türkçe öğretim yapılan eşdeğer programın bulunmaması halinde, yerleştikleri programa yakın programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 –  (1) 13/8/2015 tarihli ve 29444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.