27 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30404

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/6/2002 tarihli ve 24789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 - Yaz Okulunun süresi 7 haftadır. Yaz okulu sonunda yapılan sınavlar bu sürenin dışındadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri/AKTS’leri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği şekildedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 - Yaz Okulunda açılacak ön lisans ve lisans dersleri, fakülte/yüksekokul bölüm/anabilim dalının, lisansüstü dersler ise enstitülerin ilgili anabilim dallarının, dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine fakülte/yüksekokul veya ilgili enstitü kurulunun onayı ile belirlenir ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını  izleyen hafta içinde, ilgili birimlerde ilan edilir. Bir ders, en fazla iki öğretim elemanı tarafından yürütülebilir. Ancak, normal eğitim-öğretim programlarında haftalık ders saati altı saat ve üzerinde olan dersler için, dersi verecek öğretim elemanı sayısı ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre, dersin açılıp açılmayacağı hususunda 5 inci madde hükümleri uygulanır. Eğitim-öğretim programlarında yıllık olarak belirlenen dersler Yaz Okulunda açılmaz. İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/saatli veya AKTS’li derslere, ilgili kurumun yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 - Yaz Okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 13 kredilik/18 AKTS’lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13’ün/AKTS’sinin 18’in üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz Okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 13 kredi saati/18 AKTS miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler Yaz Okulundan ders alamaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.