27 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30404

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrenim süresi aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversitenin lisans programlarında azami öğrenim süresi, hazırlık sınıfı hariç yedi yıldır. Önlisans programlarında ise azami öğrenim süresi dört yıldır.

b) (a) bendinde belirtilen süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

c) Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Bir dersin başarı değerlendirmesinde; not ortalamasının, yüz tam not üzerinden en az kırk olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Bütünleme sınavı, öğrencinin koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) dersler için yapılır. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere, bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Bütünleme sınavının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Mezuniyet sınavı, bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede mezuniyetine en fazla iki dersi kalan öğrenciler için yapılır. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mezuniyet sınavının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2012

28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/8/2012

28397

2-

30/1/2013

28544

3-

6/11/2013

28813

4-

26/10/2014

29157

5-

14/8/2016

29801

6-

12/8/2017

30152