27 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30404

YÖNETMELİK

Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kayıtlı olduğu tezli yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getirmiş ve mezuniyet yükümlülüklerinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az 3,00 olan, tez sınavında başarılı olan, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan, ayrıca programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere, tezli yüksek lisans diploması ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Kayıtlı olduğu doktora programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getirmiş ve mezuniyet yükümlülüklerinde kullanılan derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması ile alınan tüm derslerin SÜ kredilerine göre hesaplanmış genel not ortalaması en az 3,00 olan, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tezi başarılı olan, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan, ayrıca programdan mezun olabilmek için diğer koşulları da sağlayan öğrencilere, doktora diploması ve AKTS’ye göre hazırlanmış diploma eki verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda diploma üzerine kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare yer alır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Program koordinatörü, alınan kararı en geç üç gün içinde ilgili enstitüye yazılı tutanak ile bildirir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler düzeltme aldıkları dönemde kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programının gerekliliklerini tamamlayabilmeleri için bir dönem ek süre verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam altmış AKTS kredisinden ve otuz SÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az on ders ile not ortalamasına dahil edilmeyen dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programına kayıtlı öğrencilerden, derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar ile doktora tezinde başarılı olamayanlara; tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez savunmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde tezini jüri tarafından önerilen  şekilde düzelterek, aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme alan öğrencinin dönem kaydını yaptırması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin de Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan doktora öğrencilerine talep etmeleri ve 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki şartları sağlamaları halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, ailevi, kişisel, akademik, beklenmedik ani olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilir. Öğrencinin, askere alınması, göz altına alınması, tutuklanması veya mahkumiyeti durumunda; söz konusu durumun meydana gelmesinden veya bitiminden itibaren iki ay içerisinde başvurması halinde; 45 inci maddede belirtilen izin süreleri ile sınırlı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, bu durumun başlangıcından itibaren izinli sayılabilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2016

29901