25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402 (Mükerrer)

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK

KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERÎ İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7108                                                                                                   Kabul Tarihi: 5/4/2018

MADDE 1- (1) 23 Kasım 2011 tarihinde Londra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askerî İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/04/2018