25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402 (Mükerrer)

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NİJER CUMHURİYETİ ARASINDA SAVUNMA

SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7131                                                                                                   Kabul Tarihi: 5/4/2018

MADDE 1- (1) 6 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/04/2018