25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402 (Mükerrer)

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ MİLLİ MUHAFIZ BİRLİKLERİ GENEL KOMUTANLIĞI

PERSONELİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ ALANINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7126                                                                                                   Kabul Tarihi: 5/4/2018

MADDE 1- (1) 17 Haziran 2014 tarihinde Astana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/04/2018