25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402 (Mükerrer)

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE

 MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ADINA MOĞOLİSTAN İÇ KUVVETLER KOMUTANLIĞI

ARASINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7122                                                                                                   Kabul Tarihi: 5/4/2018

MADDE 1- (1) 13 Kasım 2012 tarihinde Ulanbatur’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İş Birliğine İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/04/2018