25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402 (Mükerrer)

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİMDE YETERLİKLERİN TANINMASINA İLİŞKİN

ASYA-PASİFİK BÖLGESEL SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7118                                                                                                   Kabul Tarihi: 5/4/2018

MADDE 1- (1) 26 Kasım 2011 tarihinde Tokyo’da imzalanan “Yükseköğretimde Yeterliklerin Tanınmasına İlişkin Asya-Pasifik Bölgesel Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/04/2018