25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402 (Mükerrer)

KANUN

BALİNACILIĞIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME İLE

SÖZLEŞMEYE AİT PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7117                                                                                                   Kabul Tarihi: 5/4/2018

MADDE 1- (1) “Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme” ile Sözleşmeye ait “Protokol”e beyan ile katılmamız uygun bulunmuştur.

(2) Söz konusu Sözleşmenin eki Programa ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/04/2018