25 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30402 (Mükerrer)

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA-HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA

YOLCU VE EŞYANIN KARAYOLUYLA ULUSLARARASI TAŞINMASINA İLİŞKİN

ANLAŞMA VE NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7116                                                                                                   Kabul Tarihi: 5/4/2018

MADDE 1- (1) 20 Mayıs 2015 tarihinde Saraybosna’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma” ve “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/04/2018