24 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30401

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL REGÜLASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Regülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Regülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Regülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal şebeke endüstrilerinin kurumsal kapasite artırımını sağlamak, bölgesel ve uluslararası gelişimine katkı sağlamak.

b) Sanayi ortakları, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve diğer araştırma kurumlarıyla çalışan, bölgesel ve uluslararası diğer üniversiteler ile ağ kuran, akademisyenleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile temsilcilerini bilgilendirmeyi hedefleyen bölgesel bir merkez olmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde şebeke endüstrilerine yönelik politika ve düzenleme konularında çok disiplinli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

ç) Çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, ulusal, bölgesel ve uluslararası kapsamda sürdürülebilir geleceğe yönelik çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’deki ve bölgedeki şebeke endüstrilerine yönelik, politika, ekonomi ve düzenleme konularında araştırma yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlara, kurumlara danışmanlık hizmeti sunmak.

b) Şebeke endüstrilerinde yapılan düzenlemeler ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek.

c) Şebeke endüstrilerinde faaliyet gösteren düzenleyici kurumların personeli ve yöneticiler için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve insan kaynağı yetiştirmek.

ç) Üniversitede öğrenciler için disiplinler arası lisansüstü programlarını desteklemek.

d) Türkiye’deki ve bölgedeki şebeke ekonomisinin, düzenlemelerinin, politikalarının gelişimine katkıda bulunmak.

e) Şebeke endüstrisi alanında bilimsel çalışmaların duyurulması için gerekli çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun önerisi ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Süresi tamamlanmadan ayrılan, görevden alınan veya üç aydan fazla bir süre görevi başında bulunmayan Merkez Müdürü yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkez Müdür Yardımcısı belirlenir ve Rektörlüğe bildirilir. Merkez Müdürü görevden kısa süreli ayrılmalarında yardımcısını vekil olarak bırakır.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yönetmek, Merkez ve bağlı birimler ile personelin düzenli çalışmasını sağlamak.

b) Personel seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulu onayına sunmak.

c) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi belirlemek.

ç) Merkezin gelişmesi ile ilgili öncelikleri belirlemek, bir sonraki yıla ait plan ve programları hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulu onayına sunmak.

d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağını hazırlayıp Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ile Rektör tarafından görevlendirilen ulusal ve/veya uluslararası üniversite öğretim üyelerinden; istekleri halinde kurumlarının onayı ile görevlendirilen kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az bir defa toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(3) Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri içinden bir kişiyi yapılacak oylamada en az sekiz üyenin oyunu almak şartıyla, üç yıllığına Merkez Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçer. Merkez Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadığı, Merkez Yönetim Kurulunda temsiliyete engel hukuki ya da herhangi bir mücbir neden oluşmadığı sürece Merkez Yönetim Kurulu Başkanı üyelik dönemi süresince bu görevi yürütür. Merkez Yönetim Kurulu Başkanının değişimi gerektiği hallerde, görev süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni Merkez Yönetim Kurulu Başkanı seçilir.

(4) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya üç aydan daha fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin teknik ve idari personelinin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Merkez Müdürünce hazırlanan önerileri incelemek ve Rektöre teklif etmek.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan plan ve programları karara bağlamak.

ç) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ve Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü faaliyet raporunu ve çalışma programını Senatoya sunmak.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen ulusal ve/veya uluslararası öğretim üyelerinden, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en az beş, en fazla yirmi üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevi; yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin faaliyet alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, bu görüşlerin tartışılmasını sağlamak ve yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma ve uygulama birimleri ile laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından oluşturulur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.