24 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30401

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMASI VE

YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, görevlerine, yapısına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, görevlerine, yapısına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kariyer Planlaması ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve mezunların kariyer planlarına ve kariyer yönetimine yardımcı olmak için çalışmalar yapmak,

b) İş dünyasının ihtiyaçları kapsamında öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve mezunların istihdam edilme imkânlarını araştırmak, bu konuda internet sayfası hazırlanması için çalışmalar yapmak,

c) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, projeler yürütmek, iş dünyası-üniversite buluşmaları, kişisel gelişim günleri, toplantılar, ziyaretler, geziler ve kongreler, sempozyumlar, konferanslar, paneller ve benzeri faaliyetleri organize etmek veya bunlara katılmak, bu faaliyetlere öğrencilerin katılımını teşvik edici çalışmalar yapmak, istatistiki veriler ile mezunları ve öğrencileri yönlendirmek,

ç) Mezun öğrencilere ilişkin veri tabanı oluşturarak iş hayatında birbirleri ile ve öğrenim görmekte olanlar ile dayanışma ve işbirliği oluşturulmasına ilişkin faaliyetler yapmak,

d) Etkili ifade, sunum teknikleri, özgeçmiş hazırlama, mülakatta dikkat edilmesi gereken konular ve benzerleri hakkında bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplatıya çağırmak ve başkanlık etmek,

b) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

c) Merkezin faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek,

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içerisinde Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla meslek odası temsilcilerinden iki üye ve Üniversite öğretim elemanları arasından iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdür, üyelerden birisini Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görevlendirir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en fazla üç ayda bir olağan olarak salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oy çokluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Merkez tarafından her faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak olan faaliyet raporunu görüşerek Rektörlüğe sunmak,

c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; kariyer yönetimi ve insan kaynakları alanında çalışmalar yapmış olan öğretim üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri, mezunlar derneğinden, kariyer danışmanlık şirketi temsilcileri içerisinden Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerine yönelik olarak görüş, öneri, katkı ve eleştirilerini sunmak, gerektiğinde Merkezin yurt içi ve yurt dışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.