22 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30399

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç)   Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

d)  Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

e)   Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlamalarıyla ilgili çalışmalar yapmak, bu çalışmalara ve kariyer yönetimi alanında yapılan bilimsel araştırmalara destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Doğru bir kariyer planlaması için öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak.

b) Kariyer planlama konusunda farkındalık yaratmak, kariyer planlama ile ilgili çeşitli teknik bilgileri ve tecrübeleri paylaşmak, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere etkinlikler düzenlemek.

c) Alanında uzman kişilerin katıldığı meslek tanıtım günleri planlamak.

ç) Öğrencileri ve mezunları ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan programlar konusunda bilgilendirmek, öğrencilerin ve mezunların bu programlara katılımları konusunda destek olmak.

d) Ulusal ve uluslararası kariyer fırsatlarını takip etmek, bu konuda öğrencileri ve mezunları bilgilendirmek.

e) Öğrencileri ve mezunları Merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.

f) Öğrencilerin ve mezunların kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışması yapmak.

g) Diğer kurum ve kuruluşlar ve paydaşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek.

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yılda bir rapor hazırlamak ve bu raporu Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Üniversite dışı kişilerle ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek.

g) Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından belirlenen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yürütür. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en az altı ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır.

(3) Ayrılma nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Hazırlanan yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.

b) Gerekli görülmesi halinde Merkeze bağlı alt birimler oluşturulmasına karar vermek.

c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokulundan birer temsilci olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Temsil ettikleri fakülte ve meslek yüksekokulunda Merkez faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetler ile ilgili Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

b) Yönetim Kurulunun yürüttüğü faaliyetlere destek olmak.

c) Müdürün çağrısı üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez sekreteri

MADDE 13 – (1) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Rektör tarafından Merkez sekreteri olarak da görevlendirilir.

(2) Müdürün yokluğunda, Merkez sekreteri Müdürlüğe vekalet eder.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.