22 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30399

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK

YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞYERLERİNDEKİ EĞİTİM,

UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/4/2004 tarihli ve 25435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.