22 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30399

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DPÜ DİLMER): Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri dışında, yaşam boyu öğrenimi temel alarak, yabancı dil ve yabancı dille ilişkilendirebilecek her türlü eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve bu bağlamda çeşitli kurumlarca yetkilendirilen sınavları gerçekleştirerek Üniversitenin ilgili standartları çerçevesinde personel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, koçluk hizmeti, seminerler, konferanslar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları, ulusal ve uluslararası seviyede sürekli değişen durumlara uyum sağlamak amacıyla mesleki nitelikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar düzenlemektir.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplum yararı gözeterek, bireysel ve toplumsal olarak yabancı dil öğrenme ve öğretme çözümlerine katkı sağlamak,

b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere yabancı dille ilişkilendirilebilecek her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları ve türevlerini düzenlemek veya düzenletmek,

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, yabancı dil eğitim programları veya danışmanlık, koçluk hizmeti sunmak veya sunulmasına aracılık etmek,

ç) Yabancı dille ilişkilendirilebilecek tüm etkinlikleri, hayat boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere yönelik konferanslar ve türevleri gibi yollarla gerçekleştirmek ve çeşitli kurumlarla Merkezin faaliyetleri doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,

d) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde yabancı dille ilişkilendirilebilecek her yaş ve eğitim seviyesine uygun eğitim programları düzenlemek ve eğitici, kişisel gelişime katkı sağlayacak, yabancı dilin önemini vurgulayabilecek programlar geliştirmek,

e) Merkeze ait şubelerde eğitim, koçluk, danışmanlık ve türevlerini kapsayan hizmetleri vermek ve buralarda Merkezin faaliyetlerini yürütmek,

f) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı veya karma eğitimle yapılan her yaş ve gruplara yönelik yabancı dille ilişkilendirilebilecek kursları, seminerleri, konferansları ve türevlerini Üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile beraber projelendirmek ve düzenlemek,

g) Yabancı dil eğitimi ve öğretimini geliştirmeye yönelik değişik alanlarda araştırma ve uygulama yapmak,

ğ) Yabancı dil üstüne, yayınlar hazırlamak ve/veya hazırlatmak, içerisinde bulunulan çağa uygun teknolojik materyaller geliştirmek ve/veya geliştirecek kurumlarla iş birliği yapmak ve teknolojik ürünlerin satışını, danışmanlığını ve aracılığını yapmak veya doğrudan Merkez tarafından üretilen ve geliştirilen teknolojik ürünlerin ve diğer materyallerin satışını yapmak,

h) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve dil okullarıyla iş birliği yaparak öğretim elemanları değişimini sağlamak,

ı) Çeşitli dillerde tercümeler yapmak, tercümelerin redaksiyonunu yapmak, tercüman hizmeti sağlamak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve kişilerin tercüme ihtiyaçlarını karşılamak,

i) Yabancı dil öğretimi, araştırma ve uygulama kapsamında kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre akademik destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları arasından, üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

 (2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak, Merkezde ve varsa şubelerinde her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

b) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek,

c) Öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesini, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasını ve sonuçlarının alınmasını sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet alanlarında ilgili taraflarla görüşmeler ve anlaşmalar yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

e) Yönetim Kurulu ile beraber personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleriyle veya benzeri kurumlarla iş birliği yaparak amaca uygun çalışmalar yapmak,

g) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları zamanında Rektörlüğe sunmak,

ğ) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdürün vekâlet bırakması halinde Müdürün görevlerini yürütmek,

b) Merkezde, öğretilen İngilizce ve diğer dillere ait eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci/kursiyer sayısına göre şubeler oluşturmak ve şube sorumluları olarak görev almak,

c) Eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve izlemek,

ç) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, ölçme-değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek ve uygulamaları denetlemek,

d) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, sınav sorularını hazırlamak, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

e) Kendi şubeleri ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek,

f) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır, doğal üyesidir ve oy kullanır. Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için salt çoğunluğun olması yeterlidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün davetiyle yılda en az iki kez olmak üzere toplanarak yapılan faaliyetleri gözden geçirerek ilgili konularda kararlar almak,

b) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, Müdürün sunduğu faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait faaliyet raporunu düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek,

ç) Merkezde oluşturulacak birimlerin kurulması ile ilgili esasları belirlemek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek,

e) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ile ilgili önerilerde bulunmak,

g) Merkezde öğretilen dillere ve verilen eğitimlere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi, bu öğretim elemanlarının eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konuları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel

MADDE 13 – (1) Merkezin eleman ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek öğretim elemanları ve diğer personel ile karşılanır.

Kursların süresi, şekli ve içeriği

MADDE 14 – (1) Her kursun süresi, teorik, pratik, uygulama ve benzeri durumları ile içeriği kursun planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Sertifika programlarının açılmasına, ilgili birimler veya öğretim elemanının teklifi ile Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu kursun yerini ve tarihini değiştirebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.