19 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30396

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hazırlık Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yürütülen Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arapça Yeterlilik Sınavı (AYS): Akademik yılın başında İslami İlimler Fakültesindeki Arapça Hazırlık Sınıfı eğitimini görmek zorunda olan öğrencilerden muaf olacakları belirlemek için yapılan sınavı,

b) Arapça Seviye Tespit Sınavı (ASTS): Akademik yılın başında Arapça hazırlık eğitimi için öğrencilerin seviyelerini belirlemek için yapılan sınavı,

c) Bir akademik yıl: İki yarıyılı,

ç) Birim Kurulu: İslami İlimler Fakültesi Fakülte Kurulunu,

d) Birim Yönetim Kurulu: İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulunu,

e) Bölüm: Temel İslam Bilimleri Bölümünü,

f) Dekan: Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanını,

g) Dekanlık: Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığını,

ğ) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini,

h) Hazırlık Sınıfı: Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfını,

ı) Rektör/Rektörlük: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

i) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

k) Yaz Okulu: Arapça Hazırlık Sınıfı destek programını,

l) Yılsonu Genel Sınavı: Her iki yarıyıl ortalaması 50 ve üzeri olan öğrencilerin eğitim öğretim yılının sonunda katılmaya hak kazandıkları sınavı

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dekan, Program Geliştirme Komisyonu veya Sınav Komisyonu Başkanlarından birini Hazırlık Sınıfı Koordinatörü olarak görevlendirebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Arapça Yeterlilik Sınavı; öğretim yılı başında Fakültede hazırlık sınıfı okuma zorunluluğu olan eski ve yeni kaydolan öğrencilerin, hazırlık sınıfından muaf olup olmayacaklarını tespit etmek amacıyla yapılır. Hazırlık sınıfından muafiyet için, Arapça Yeterlilik Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Bu sınavdan alınan puan öğrencinin sınıf seviyesini tespit etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak, Arapça Yeterlilik Sınavından gerekli 65 puanı alamayanlar veya bu sınava girmeyenler için öğretim yılı başında Senato kararı gereğince Sınav Komisyonunun tayin edeceği tarihte Arapça Seviye Tespit Sınavı yapılabilir ve öğrenciler belirlenen esaslara göre hazırlık sınıflarında öğrenim görür.”

“a) Fakülte tarafından yapılan Arapça Yeterlilik Sınavından başarılı olmak,”

“c) Daha önce Türkiye'de başka bir üniversiteye bağlı İslami İlimler/İlahiyat Fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programını en az 65 puan alarak başarıyla tamamlamış veya herhangi bir İslami İlimler/İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan Arapça Yeterlilik Sınavından en az 65 puan almış olmak,”

“(3) Ön lisans mezunlarından dikey geçiş yoluyla gelen veya ek kontenjanla geç yerleştirilen ve hazırlık sınıfını zorunlu olarak okumak durumunda olan öğrenciler için ilave yeterlilik ve seviye tespit sınavı düzenlenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, ASTS veya AYS sonuçlarına göre Bölüm tarafından belirlenir.”

“(4) Hazırlık sınıflarının her birinde öğrenci sayısı yirmiden az, otuz öğrenciden fazla olamaz. Zorunlu hallerde en az öğrenci sayısı değişebilir. Sürekli devamsız ve devamsız öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 90 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin %10'unu geçen öğrencilerin yılsonu başarısı devamsız olarak hesaplanır. Akademik yıl süresince Arapça Yeterlilik Sınavı dışında yapılan diğer sınavlara giremezler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Birim Kurulu kararıyla her yarıyıl en az iki ara sınav ile yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Hazırlık sınıfı yılsonu genel sınavı öncesindeki genel başarı notunun belirlenmesinde, birinci yarıyılda yapılan sınavların katkısı %45, ikinci yarıyılda yapılan sınavların katkısı %55'tir.”

“(3) Ara sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve öğrenciyi izlemeye yönelik haberli ya da habersiz yapılabilir. Sınav sayısı Sınav Komisyonunun teklifi sonucunda Birim Kurulu tarafından belirlenir.”

“(5) Zorunlu Arapça hazırlık sınıfı sınav ve şube belirleme ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin yılsonu başarı notu; iki yarıyılın başarı not ortalamasının %45'iyle, yılsonu genel sınavdan aldığı notun %55’inin toplamından oluşur. Öğrencinin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için yılsonu genel başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Devamsızlık süresini aşmamak şartıyla öğrencinin haklı ve geçerli mazereti nedeniyle katılmadığı yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları yapılabilir. Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içinde Dekanlığa bildirmesi gerekir. Mazeretlerini belgelendirmeyen öğrenciler ilgili sınavdan başarısız kabul edilir. Mazeretleri Birim Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav tarihleri genel duyuruyla öğrencilere sınav öncesi ilan edilir. Ara sınavlara, yılsonu genel sınavına ve akademik yılbaşında yapılan Arapça Yeterlilik Sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yılsonu Genel Sınavında maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde bir dilekçeyle Dekanlığa başvurur. Öğrenci dilekçeleri, Dekanlık tarafından kurulan sınav komisyonunda incelenir ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi, her biri 16 haftadan az olmamak şartıyla iki yarıyıldır. Öğrenciler, belirlenen esaslara göre haftada en az 24 saat Arapça yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında almakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2016

29783

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2016

29848