18 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30395

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci  maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca herhangi bir sebeple kendi isteği ile kaydı silinen veya mezun olan ve ÖSYM tarafından tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında bulunan derslerin %85’inden muaf olanlar Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üstten ders alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin  19 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Tüm sınavların sonuçları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen en geç beş iş günü içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2012

28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2013

28563

2-

11/4/2013

28615

3-

24/6/2014

29040

4-

24/7/2014

29070

5-

6/4/2015

29318

6-

21/1/2016

29600

7-

18/9/2017

30184