18 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30395

YÖNETMELİK

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/1993 tarihli ve 21608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde yer alan “müfettiş yardımcılığı”, “müfettiş”, “Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı olarak” ibareleri; sırasıyla “denetim elemanı yardımcılığı”, “denetim elemanı”, “Genel Müdür ve üstü düzeylerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.