17 Nisan 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30394

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARINDAN KAYNAKLANAN

ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN ULUSLARARASI STANDARTLARA

GÖRE MARUZİYET LİMİT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ, KONTROLÜ

VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin başlığı “ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARI GÜVENLİK SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; radyo frekans spektrumunda 10 kHz - 94 GHz frekans bandında çalışan, verici ve verici/alıcı cihazlarının kurulumuna, elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesine, elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin ölçülmesine ve denetlenmesine ve ihlallere yönelik uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Hücresel sistemler hariç olmak üzere;

a) Son kullanıcı terminal cihazları,

b) Uydu uplink ve radyolink cihazları,

c) Çıkış gücü 5 Watt ve altında olan diğer elektronik haberleşme cihazları,

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve üçüncü fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Umuma açık park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınır.

(4) Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunur.

(5) Okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının çok katlı işyeri, alışveriş merkezi ve site gibi binalarda bulunması durumunda o eğitim kurumunun bulunduğu katlarda güvenlik sertifikası alınmasını gerektiren elektronik haberleşme cihazı kurulamaz.

(6) Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurulmuş ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bulunmaması halinde güvenlik mesafesinin sınırı Kurum tarafından yerinde inceleme yapılmak suretiyle belirlenir ve güvenlik sertifikası Kurum Başkanının onayı ile düzenlenir.

(7) Bu maddedeki düzenlemelere aykırı bir durumun olması halinde işletici veya işletmeci tebligat tarihi itibari ile söz konusu cihazın faaliyetini durdurarak ivedi olarak gerekli tedbirleri alır. Bu Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması kaydıyla Kuruma tekrar güvenlik sertifikası başvurusunda bulunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurum ölçüm yetki belgeli kuruluşların iş süreçlerine ilişkin gerekli gördüğü değişiklikleri yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hücresel baz istasyonları ölçümleri için bu maddede açıklanan ölçüm yöntemlerine ek olarak aşağıdaki hususlara da dikkat edilir.

a) Ölçümler; ölçülecek elektronik haberleşme cihazının anten yayın paterni dikkate alınarak antenin baktığı yönde, güvenlik mesafesinin dışında erişilebilen/ulaşılabilen en yakın yerde üç noktadan yapılır.

b) Ölçümlerin asgari süresi anten/sektör başına en az 1 dakikadır.

c) Ölçümlerde ölçüm cihazının anten/probu yerden en az 1,5 metre yükseklikte bulunmalıdır.

ç) Bina içi sistemlerde sadece değişiklik yapılan antenler ve yeni kurulan antenler için ölçüm yapılır.”

MADDE 6 – Aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesinde, insan ve çevre sağlığı dikkate alınarak uluslararası kuruluşlardan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and Electronics Engineering-IEEE) ve Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonunun (ICNIRP)’nin belirlediği limit değerlerin altında bir limit değer ihtiyatlılık ilkesi göz önünde bulundurulur.

(2) Elektrik alan şiddeti;

a) İhtiyatlılık ilkesi çerçevesinde, hücresel sistemlere ortam için izin verilen değer, ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin %70’i hesaplanarak oluşturulan Tablo-1’de yer alan değerleri aşamaz.

b) Ayrıca, hücresel sistemler için ilave koruma olarak; aynı emisyon noktasında kurulu bulunan her bir cihaz için ICNIRP’nin belirlediği limit değerlerin %20’si hesaplanarak oluşturulan Tablo-1’de yer alan değerler aşılamaz.

Tablo-1: Ortam ve tek cihaz için belirlenen elektrik alan şiddeti limit değerleri

 

MADDE 7 – Aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurulmuş olan elektronik haberleşme cihazlarından, bu Yönetmelik ile belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet gösteren cihazlar en geç 1 yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilmiş olan Güvenlik Sertifikalarından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan Güvenlik Sertifikaları geçerlidir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/4/2011

27912

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/2/2012

28207

2-

15/2/2014

28914

3-

12/2/2015

29265

4-

9/10/2015

29497