16 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30393

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve Merkezin çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (UKÇAM): Uşak Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak,

b) Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, proje yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek,

b) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını esas alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve etkinlikler düzenlemek,

c) Kadın sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak ve işbirliği yapmak; kişi ve kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak,

ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler düzenlenmesini ve öğrencilerin bu konulara yöneltilmesini sağlayarak eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek, danışmanlık hizmeti sunmak,

d) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, ayrıca kadın sorunları konusunda kitaplık ve arşiv oluşturmak,

e) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği müdür yardımcısı Müdürlüğe vekâlet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise, Yönetim Kurulu üyelerinden biri en kıdemli olandan başlamak üzere Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin faaliyet ve projelerinin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

d) Her öğretim yılı bitiminde ve istendiğinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkındaki raporu Rektöre sunmak,

e) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektörün görevlendireceği beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,

ç) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, kadın sorunları ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için seçilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu en az beş en fazla yirmi kişiden ve Müdürden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kurulu başkanı Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Kurul, yılda en az bir defa ve Danışma Kurulu başkanının başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir veya yeni tekliflerde bulunur, Merkezin danışma organı olup kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 29/12/2008 tarihli ve 27095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.