16 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30393

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü öğrenci kabulü ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek, enstitülerce ilan edilen eğitim dönemini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim/anasanat dalı kurulunu,

f) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik birimi,

g) Bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

h) Enstitü: Siirt Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

ı) Enstitü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalları başkanlarından oluşan enstitü kurulunu,

i) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan enstitü yönetim kurulunu,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik eğitim-öğretimini,

m) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans, doktora tezi ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

ö) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülebilmesi için verilen ve kredisiz kabul edilen teorik dersi,

p) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

t) Zorunlu ders: Lisansüstü programın eğitim planında yer alan tüm öğrencilerin alması ve başarısız olduğunda tekrarlaması gereken dersi/dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Lisansüstü program ve ders açılması

MADDE 4 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açılır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Anabilim/anasanat kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak programlar açılabilir. Ortak programlar, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile uygulamaya koyulur. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ve 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yabancı dilde lisansüstü programlar YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK'ün onayı ile açılabilir.

(5) Lisansüstü programların ders planları, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.

(6) Lisansüstü programlarda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(7) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı ad ve içerikte ders açılamaz.

(8) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 5 – (1) Bilimsel hazırlık programı, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu programa alınacak öğrenciler; enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların izledikleri lisans veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bir takvim yılı içerisinde verilen en az 8, en fazla 24 ders kredisinden veya karşılıkları olan AKTS kredi yüklerinden oluşan dersleri almak zorundadır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık derslerini lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden alır. Bu dersler yüksek lisans/doktora programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Enstitüler bünyesinde mevcut programlara alan dışı olarak öğrenci alınması halinde de en az bir yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile yabancı dilde programlar açılabilir. Tez/sanat çalışması öğrenim görülen program dilinde yazılır ve sunulur.

(2) Yabancı uyruklu ve/veya yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

(3) Anabilim dallarında yabancı dil hazırlık sınıfları açılabilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak amacıyla yüksek lisans programına, yüksek lisans mezunları doktora/sanatta yeterlik programına özel öğrenci statüsünde devam edebilirler.

b) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

c) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı özel öğrenci kontenjanını, lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte önerebilir. Başvurunun kontenjanı aşması halinde not ortalamasına göre sıralama yapılır.

ç) Başvurular, her yarıyıl için belirlenen kayıt yenileme süresi içinde enstitü müdürlüğüne yapılır.

d) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak ders almaları uygun görülen adaylar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci öğretim öğrencileri için kredi başına belirlenen öğrenim ücretinin alacakları derslerin kredisinin çarpımı ile belirlenen öğrenim ücretini öderler.

e) Özel öğrenci statüsüyle bir dönemde en fazla iki derse devam edilebilir.

f) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

g) En fazla iki yarıyıl ara vermek kaydıyla başvuru koşullarını sağlayarak ilgili lisansüstü programa kabul edilmeleri durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrencilik sırasında alınan derslerden muaf sayılabilir. Ancak, bu muafiyet kabul edilen programda alınması gereken toplam kredi saatinin %50’sini geçemez.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenerek ilan edilir.

(2) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş, başarılı olmuş ve 12 kredilik ders almış olan öğrenciler, geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış olanlar, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

(3) Anabilim/anasanat başkanlığı tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken, daha önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 9 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş kontenjanları anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenerek ilan edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için Senato tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş için en az bir yarıyılını tamamlamış olması ve başvuruların en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programlarındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğrenciler, tezli yüksek lisans programından en az üç ders almak zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjanlar, Lisansüstü Programlara Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Kontenjanlar

MADDE 10 – (1) Enstitülerde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmayacağına, anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak ön koşulların belirlenmesine ve alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayısına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karar verilir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Enstitülerin kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, kontenjanlar, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, sınav ve kayıt tarihleri ile diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. İlanlar programların açılması halinde her dönem başında verilir.

(2) Lisansüstü programlara hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği anabilim dalı önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve gerek görülmesi durumunda Senato tarafından belirlenebilir.

(3) Kesin kayıtta istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Başvurular sadece elektronik ortamda enstitüye yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, girmek istediği yalnızca bir programa başvurabilir. Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 12 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans derecesine sahip olmak zorundadır.

b) Tezli yüksek lisansta adayların ALES veya eşdeğeri sınavından YÖK tarafından belirlenen en az 55 puan türünden az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları koşulu aranır.

c) En az 55 ALES puan şartını sağlayan, bir lisansüstü programı tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programa başlamak isteyen öğrencilerden mezuniyet tarihinden sonra en fazla bir yarıyıl ara vermek şartıyla başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

ç) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

d) Sağlık Bilimleri Enstitüsü hariç, adaylardan lisans derecesi ile doktoraya başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 puan veya 4,00 üzerinden en az 3,00 puan, yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puan veya 4,00 üzerinden en az 2,50 puan olması gerekir.

e) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil aranıp aranmayacağı, aranacaksa hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, programı açan anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Adaylar, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından Senatonun belirlediği puanı almak zorundadır.

f) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz.

g) Enstitüler için yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlarda öğrenim görecek öğrenciler, yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından eşdeğer puanı almak zorundadırlar.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru

MADDE 13 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans diploması, bütünleştirilmiş doktora/sanatta yeterlik programında lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden 80 puan veya 4,00 tam puan üzerinden en az 3,50 puan veya eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

c) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların YÖK denklik belgesi almaları gerekir.

ç) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak gerekir.

d) ALES veya eşdeğeri sınavından, YÖK tarafından belirlenen en az 55 puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenen puana sahip olmak gerekir.

e) ALES belgesi geçerlilik süresi içinde olmalıdır.

f) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 100 üzerinden 80 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını almış olmaları gerekir.

g) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarın enstitülerdeki anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES koşulu ve taban puanı belirlenebilir.

ğ) Sanatta yeterlik programına güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir.

h) Adaylar, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Gerekirse girilecek programların özelliklerine göre bu asgari puanların yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

ı) Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların; öğrenim görecekleri yabancı dilde, YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 80 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması zorunludur.

Lisansüstü başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Değerlendirmede; ALES puanının %60'ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %40'ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü için 55, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Yaşayan Diller Enstitüsü için 60 ve üzerinde puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, diğer fakülte mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Yüksek lisans derecesi ile başvuranların; ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15'i (hazırlık sınıfları hariç öğretim süresi en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri yüksek lisans diplomasına sahip olanlar için mezuniyet not ortalamalarının %25’i esas alınarak) ve YDS/YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil notunun %25’i toplanarak başarı puanı hesaplanır. Enstitülere göre başarı puanı hesaplanmasında Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Yaşayan Diller Enstitüsü için 65 ve üzerinde başarı puanına sahip olan adaylar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü için ise asgari başarı puanı aranmaksızın adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

(2) Üniversiteye özel antlaşmalar kapsamında alınacak olan yabancı uyruklu öğrenciler hariç, Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli şartları ve belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilanla duyururlar.

(3) Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması veya yabancı dil sınav puanı yüksek olanlar tercih edilir.

(4) Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 15 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi sonucu başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise en yüksek başarı notu alandan başlayarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen en düşük başarı puanına kadar sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday lisansüstü programa kabul edilir. Başarı notları aynı olan adaylar arasında sıralama yapılması gerektiğinde mezuniyet notu esas alınır. Başarılı olan asıl adaylar ve varsa yedekleri enstitü yönetim kurulu kararı ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Sonuçların ilanından sonra sonuçlara yönelik maddi hataları içeren itirazların ilanı takip eden üç iş günü içinde yapılması gerekir. İtiraz süresi sonunda sonuçlar enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(3) Lisansüstü programları kazanan adayların, enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında belirlenen belgelerle birlikte enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kayıtların adaylar tarafından şahsen yaptırılması gerekir. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıt işlemleri kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Dönem projesi/tez aşamasında olanlar dahil olmak üzere bütün öğrencilerin Senato tarafından her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Kayıt yenileme tarihinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrencilerin, kayıt yenileme süresi içinde katkı payını/öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı öğrenim süresinden sayılır.

(5) Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşürülür. Yeniden ders kaydı yapması durumunda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yeniden danışman atanır.

(6) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Başvurusu

Kontenjan

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara alınacak olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Başvuru ve başvuruda istenen belgeler

MADDE 18 – (1) Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar Üniversite tarafından ilan edilen belgeleri ve başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını online olarak yapabilirler. Online başvuruda bilgilerini yanlış ya da hatalı girmiş adayların başvuruları geçersiz sayılır ve yedek aday değerlendirmeye alınır.

(2) ALES ya da eşdeğerliği kabul edilen GRE (Graduate Record Examination) veya GMAT (Graduate Management Admission Test) sonuç belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adayın, öğrenciliğe kabul edildiği durumda lisansüstü eğitimini tamamlayana kadar ALES sınavına girmesi zorunludur.

(3) Eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü öğretimlerine başlayabilmeleri için Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Bu sınavda başarısız olan adaylar TÖMER tarafından en az bir yıl (iki yarıyıl) ve en fazla iki yıl (dört yarıyıl) Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içerisinde TÖMER tarafından yapılan sınavlarda B2, C1 veya C2 düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.

(4) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.

(5) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları mensubu öğrencilerden Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Verilen Yükseköğretim Bursları alan ve Üniversitenin lisansüstü programlarında öğrenim görmek isteyenlerden Türkçe bilenler doğrudan, Türkçe bilmeyenler ise TÖMER tarafından yapılan sınavlarda B2, C1 veya C2 düzeyinde belge alanlar, Lisansüstü öğretimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlarlar.

(6) Doktora programlarına başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden herhangi birine ait YÖKDİL/YDS’den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, ders aşaması bitinceye kadar aranılan dil şartını sağlamak zorundadır.

(7) Yabancı Dil programlarında öğrenime başlanabilmesi için ilgili dil puanı olarak 100 üzerinden en az 70 puan istenir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Türkçe yeterlik şartı aranmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru dosyaları, anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilerek sonuçlar en geç beş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Türkiye Cumhuriyeti tarafından ya da kendi devletlerince burslu olduğunu belgeleyerek lisansüstü öğrenci olmak için başvuran adaylar, kontenjan dışından enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek için başvuran adaylar, kontenjan dışında ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler. Ancak yabancı uyruklu ve/veya yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

(4) İkili anlaşmalarla muaf tutulmadığı hallerde öğrenci, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen harç ödemelerini yapmakla yükümlüdür.

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt

MADDE 20 – (1) Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitünün internet sayfasında duyurulur.

(2) Kayıtlar, ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında, aşağıda istenen belgeleri ilgili enstitünün öğrenci işlerine getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adaylar kesin kayıt esnasında belgelerin aslını ibraz etmek zorundadır.

(3) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler şunlardır:

a) YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı Türkçe çevirisi,

b) Not durum belgesi (transkript) aslı ve onaylı Türkçe çevirisi,

c) Süresi dolmamış pasaportun onaylı sureti,

ç) Öğrenim amaçlı ikamet belgesi,

d) Son altı ay içinde çekilmiş altı adet fotoğraf,

e) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,

f) Burs alan öğrenciler için burs aldığını gösterir belge,

g) Genel sağlık sigortasını gösterir belge.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Dersler

MADDE 21 – (1) Lisansüstü ders programı; enstitülerin anabilim/anasanat dallarında açılan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Ders planlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli derslerin oranı, planlanması ve bunların programdaki yerlerinin belirlenmesi anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla kesinleşir. Öğrenci isterse, danışmanının onayı ile her yarıyıl için bir seçmeli dersini alan dışından da alabilir.

(2) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunca tez danışmanı atandığı tarihten başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğrencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine veya ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar sürdürülmek üzere, danışmanın izinli, görevli ve raporlu olduğu tarihler dışında yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmek üzere açılır. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersine ilişkin kapsam, süre ve diğer esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından yürütülür.

Devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler sınava alınmaz ve öğrenciye D notu verilir.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki türdür.

(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı; o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınav biçimi, yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yarıyıl sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(3) Yarıyıl sonu sınavları için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

(4) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını takip eden üç iş günü içinde ilan edilir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının kâğıtları, soru ve cevapları, sınav tutanakları ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığınca beş iş günü içinde enstitüye gönderilir.

(5) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, dersi açıldığı dönemde tekrarlar. Ancak seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir dersi danışmanının onayıyla seçebilir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans öğrencilerinin 100 üzerinden en az 70 puan, doktora öğrencileri için ise 100 üzerinden en az 80 puan almaları ve başarı notunun yüksek lisans öğrencileri için 100 üzerinden en az 65 puan, doktora öğrencileri için ise 100 üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

(3) 100’lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sisteme göre karşılıkları ve başarı değerlendirmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Not Değerlendirme Cetveli

Yüksek Lisans

Doktora

100'lük
Puan

Harf
Notu

4'lük
Puan

Değerlendirme

100'lük
Puan

Harf
Notu

4'lük
Puan

Değerlendirme

90-100

AA

4,00

Başarılı

90-100

AA

4,00

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

75-79

BB

3,00

Başarılı

75-79

BB

3,00

Başarılı

70-74

CB

2,50

Başarılı

00-74

FF

 

  Başarısız

65-69

CC

2,00

Başarılı

 

 

 

 

00-64

FF

 

  Başarısız

 

 

 

 

(4) Harf notlarına ilişkin tanımlar şunlardır:

a) FF (Başarısız) notu; derse devam yükümlüğünü yerine getirip sınava girmeyen veya sınavdan başarısız olan öğrenciye verilir.

b) G (Geçer) notu; kredisiz derslerini, tez çalışmasını ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Ortalamaya dâhil edilmez.

c) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışması ve dönem projesinden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüğünü veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D notu not ortalaması hesabına FF olarak dâhil edilir.

d) M (Muaf) notu; öğrencilerin muaf olduğunu gösterir.

Kayıt dondurma

MADDE 25 – (1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerinin varlığı halinde enstitü yönetim kurulunca kaydının bir defada en çok iki yarıyıl dondurulmasına karar verilebilir:

a) Sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti olmak.

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara vermiş olmak.

c) Doğal afetler nedeniyle öğrenime ara vermek zorunda kalmak.

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut kayın hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmek.

d) Tecil hakkını kaybetmek veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmak.

e) Tutukluluk hali oluşmak.

f) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali oluşmak.

g) Enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler belirterek başvuruda bulunmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi için, bu nedenin doğuşundan itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

(3) Aynı usul ve şartlarla kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

(4) Kayıt dondurma süresi eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenci, sınavların sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için sınav sonucunun ilanını takip eden üç iş günü içinde enstitüye yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru anabilim/anasanat dalı aracılığı ile ilgili öğretim elemanına yeniden değerlendirilmek üzere iletilir. Değerlendirme sonucu enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İlişik kesme

MADDE 27 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitü ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak.

b) Enstitüye şahsen yazılı olarak başvuruda bulunarak ilişiğinin kesilmesini talep etmek.

c) Yatay geçiş yolu ile ayrılmak.

ç) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre ilişik kesme durumunda olmak.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Seminer dersi uygulamalı (T=O, U=2) ve kredisiz olup, öğretim programlarının ikinci yarıyılında verilir. Bu dersin öğretim ücreti, öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada iki uygulama ders saatidir.

(5) Yüksek lisans programlarına kayıtlı her öğrenci, bir kez seminer dersini almak ve en az bir sunum yapmak zorundadır.

(6) Seminer dersinin sunumu; öğretim elemanları, lisansüstü programlardaki öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık bir ortamda, tarihi önceden ilan edilerek sunulmak zorundadır.

(7) Seminer çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının metni ya da CD si, uygulama ve değerlendirme tutanağı, katılımcı listesi, seminer ilan formu ile ilgili belgeler ilgili anabilim dalı tarafından düzenlenerek seminerin gerçekleştirildiği tarihten en geç bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüklerine teslim edilir.

(8) Seminer sunum çalışması Senato tarafından belirlenen, enstitülerin lisansüstü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı ve tez çalışması

MADDE 30 – (1) Her öğrenci için tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirleyeceği tez konusu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yüksek lisans tez konusu/adı önerisi veya değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Ayrıca benzer çalışma konularında akademik çalışmaları ve ilgi alanı bulunan ancak lisansüstü programı bulunmayan anabilim dallarındaki öğretim üyelerine de danışmanlık ve ders açma hakkı, anabilim dalı/anasanat başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla verilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin anabilim dalı/anasanat kurulunun teklifi, enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(4) Tez aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın veya savunma sınavında ise jürisinin kararıyla belirlenen yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak anabilim dalı başkanlığının teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

b) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, intihal raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu kontrol ederek danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

c) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarda tez çalışması yazılı metin ve sanatsal performansa dayalı olarak değerlendirilir. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları, jüri ortak raporu ve varsa diğer sınav evrakları ile anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

d) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez adı değişikliği önerisi var ise jüri tarafından tez adı değişikliği önerisine ilişkin form doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.

e) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması hâlinde, aynı anabilim dalında açılan tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha fazla uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami öğrenim süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri sınav komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yapmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Bu programla ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimde açılabilir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları YÖK tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 37 – (1) Doktora programının amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciye ilgili alanda bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak.

b) Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması gibi özelliklerin en az birini yerine getirmesi gerekir.

Kapsam

MADDE 38 – (1) Doktora programının kapsamına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

b) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak kaydıyla en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca doktora tezinden özgün bir makale yayımlama zorunluluğu ile ilgili hangi nitelik ve sayıda olacağı husus, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(2) Doktora dersleri, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Bu dersler kredi yükünden sayılır.

(3) Lisans derecesiyle kabul edilen öğrencilerin Bilimsel Yayın Kuralları ve Yayın Etiği konularını içeren bir dersi almaları zorunludur.

(4) Tez savunmasına girmeden önce doktora süresi içerisinde birisi alan konularını, diğeri tez konusunu içerecek şekilde en az iki adet seminer sunulması zorunludur.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup (dört yarıyıl ders, dört yarıyıl tez) azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora programı için kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı birinci yarıyılda atanır ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin anabilim dalı/anasanat başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında, öğrencinin bilimsel düşünme becerisi, bilimsel yöntemleri özümseme seviyesi, bağımsız bir araştırmayı yürütebilmesine yönelik temel konular ve kavramlar ile doktora yaptığı anabilim dalıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığı sınanır.

(2) Öğrenci, derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra izleyen yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girebilir. Ancak yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından form ile önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş asıl, iki yedek jüri üyesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sınav jürisinin, en az iki üyesi başka bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının, yeterlik/ön yeterlik jüri önerilerini sınavdan bir ay önce enstitüye bildirmesi gerekir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak adayın başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu kararın yer aldığı doktora yeterlik sınav sonuç tutanağı ve sınav evrakları anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(4) Yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararının anabilim dalına tebliğini izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.

(5) Yeterlik sınavı bir bütün olup yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin yazılı sınavdan başarılı sayılması için, sözlü sınavdan başarılı olması koşuluyla, 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması şarttır. Sözlü sınavda adaya yöneltilen sorular tutanak altına alınır. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jürinin önerip enstitü yönetim kurulu ile kesinleşen dersleri başarmak zorundadır.

(9) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde yeterlik dönemine kayıt yaptırmayan veya sınava girmeyen öğrenci enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde başarısız sayılır. Enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilenlere yeni sınav hakkı verilir.

(10) Öğrenci, beşinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla, yeterlik sınavına ilk girişi, mazeretsiz olarak ve bir defaya mahsus, dönem başında enstitü yönetimine yazılı başvuru yaparak erteleme talebinde bulunabilir. Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi anlamına gelmez.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Danışmanın önerisiyle anabilim dalı başkanının teklifi arasında farklılık olması halinde anabilim dalı başkanlığının teklifine göre uygulamaya devam edilir.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanı dışındaki iki üyeden biri aynı anabilim dalından, diğer üye ise farklı bir yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki farklı anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden seçilir. Herhangi bir sebeple komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yeni bir üye atanır. Eğer varsa ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez izleme komitesi üyelerinde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik/sanatta ön yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve tez/sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde doktora tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi savunma ve değişikliğine ilişkin formu enstitüye iletilir.

(3) Tez/sanatta yeterlik çalışması konusu önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/sanatta yeterlik çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanatta yeterlik çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Sonuç doktora tez izleme komitesi raporu ile anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez/sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez/sanatta yeterlik çalışması aşamasında konu ve/veya ad değişikliği söz konusu olması halinde tez izleme komitesinin önerisi ile yeni tez konusu ve/veya adı ilgili form doldurularak anabilim dalı başkanlığının teklifiyle enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu kontrol ederek danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Adayın savunma sınavına alınabilmesi için tez/sanatta yeterlik çalışması konusu veya anabilim/anasanat dalı programıyla ilgili özgün bir makalenin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanması ile ilgili hususlar enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(5) Doktora tez/sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Enstitü, görevlendirme yazılarını ve tezleri/sanatta yeterlik çalışmalarını asıl ve yedek jüri üyelerine, enstitü yönetim kurulu kararını anabilim/anasanat dalı başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Tezler/sanatta yeterlik çalışmaları, görevlendirilen üyelere öğrenciler tarafından geciktirilmeksizin iletilir, dışarıdan görevlendirilenlere ise posta yoluyla gönderilir.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/sanatta yeterlik çalışması sınavına alır. Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavı, tez/sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez/sanatta yeterlik çalışması sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Ancak, izleyiciler soru soramaz. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri üyelerinin kişisel raporları ve jüri ortak raporu ve varsa diğer sınav evrakları ile enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez/sanatta yeterlik çalışması sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(8) Kabul edilen tezlere/sanatta yeterlik çalışmalarına ait metin çalışmasının tez/sanatta yeterlik çalışması onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Olumsuz oy kullananlar olumsuz görüşte olduklarını belirterek onay sayfasını imzalar.

(9) Sınav esnasında jürinin ortak kararı ile tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği önerisi var ise jürice tez/sanatta yeterlik çalışması adı değişikliği önerisine ilişkin form doldurularak diğer evrakları ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(10) Tezi/sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi/sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi/sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde/sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlar için talepleri halinde 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 45 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymayı, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılık becerisi edinmeyi, bağımsız araştırma yapmayı ve yeni sentezlere ulaşmayı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden az ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, seminer, ön yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak kaydıyla en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Ayrıca sanatta yeterlik tezinden özgün bir makale yayımlama veya performansa dayalı sanatsal etkinlik yapmış olma ile ilgili hangi nitelik ve sayıda olacağı husus, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 49 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci diploma almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması, öğrenim görülen program dilinde yazılır ve sunulur.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 21/7/2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı öncesinde lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrencilerin öğrenim süreleri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlangıcından itibaren hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.