16 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30393

YÖNETMELİK

Dokuz  Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların ilan edildiği tarihten itibaren, bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 30/A maddesi başlığıyla birlikte eklenmiştir.

“Başvuru usulü

MADDE 30/A – (1) Öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre  yapacağı başvuruları, öncelikle şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla yapması gerekir. Zorunlu hallerde posta yoluyla da başvuru yapılabilir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Tutukluluk ve hükümlülük hallerinde resmi makamlardan alınan üst yazı ekinde gönderilen başvurular için ayrıca imza onayı gerekmez.

(2) Posta yolu ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyılın başlangıcından yarıyıl sonu bütünleme sınavlarının bittiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2011

28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/9/2011

28065

2-

13/8/2012

28383

3-

25/11/2015

29543

4-

17/4/2016

29687

5-

30/5/2016

29727