16 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30393

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin ders muafiyet talepleri programa kayıt oldukları ilk yarıyılın başında ilgili anabilim/anasanat dalı koordinatörü önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır. Muaf tutulacak derslerin sayısı en fazla dört derstir. Muaf tutulan derslerin kredilerinin toplamı başvurulan programın kredili derslerinin kredisinin en fazla %50’si kadar olabilir. Muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00’ten az olamaz. Yüksek lisans programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu en az C veya eşdeğeri, doktora programlarında muafiyeti uygun bulunan tüm derslerin harf notu en az B veya eşdeğeri olmalıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2018-2019 akademik yılı başında yürürlüğe girer.  

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875