15 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30392

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ÖN LİSANS VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Düzey belirleme sınavı: Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önceki yıllardan başarısız olan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ve sınıflarını belirlemeye yönelik sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt oldukları ilk yıl ve bir kez katılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile daha önceki yıllardan başarısız olan öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ifade edilen A1, A2 ve B1 dil seviyelerinden birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yüksekokulun internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2010

27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/9/2014

29116

2-

19/5/2015

29360

3-

12/9/2015

29473

4-

20/3/2016

29659

5-

 26/10/2016

29869

6-

6/9/2017

30172