15 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30392

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ÇETEM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite (ÇOMÜ): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; eğitim teknolojileri alanında araştırma ve uygulama yaparak eğitim ve öğretim sorunlarının çözümüne eğitim teknolojileri ile destek olmaya çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim teknolojileri alanında disiplinlerarası araştırma ve uygulama yapmak.

b) 21 inci yüzyılın yenilik ve öğrenme becerileri olan eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılığı öğrencilerin edinebilmesi için eğitim teknolojilerini kullanarak projeler yapmak.

c) Öğrencilerin eğitim teknolojisi standartları olan yetkin öğrenen, dijital vatandaş, bilgiyi düzenleyen, yaratıcı tasarımcı, bilişimsel düşünen, yaratıcı iletişimci ve global işbirlikçi becerilerini edinebilmeleri için projeler yapmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, özel okullar ve kurumlar ile işbirliği yaparak eğitim teknolojileri alanında projeler üretmek.

d) Faaliyet alanı ile ilgili çalışan uzmanlar ile birlikte çeşitli kurumlara eğitim teknolojileri alanında danışmanlık yapmak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili çalışan uzmanlar ile birlikte çeşitli kurumlara teknoloji destekli/tabanlı öğretim materyali tasarlamak ve geliştirmek.

f) Eğitim teknolojileri alanında bilimsel ve eğitsel seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

g) Yönetimde teknoloji kullanımı konusunda kurumlara destek olmak.

ğ) Üniversite ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki protokollerin gerçekleştirilmesinde eğitim teknolojileri alanında yürütücü olmak.

h) Üniversitenin çeşitli birimleri ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek.

ı) Eğitim teknolojileri alanında farklı hedef kitlelere yönelik yüz yüze ve çevrimiçi sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin idari işlerini yürütmek,

c) Merkezin ihtiyaç duyduğu donanım, yazılım, kırtasiye, tefrişat ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamaya koymak,

e) Müdür yardımcılarının seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

f) Yönetim kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

g) Merkezin, Üniversitenin akademik birimleri ve diğer kurumların birimleri ile koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektörün onayı ile müdür yardımcıları görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sonra erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün geçici olarak görevde bulunmadığı sürelerde Müdürün görevlendirmesi ile Müdüre vekalet eder.

b) Müdürün Merkez ile ilgili verdiği görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin süresi bitmeden herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü de toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin yıllık çalışma planını hazırlamak,

c) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu düzenlemek,

ç) Merkezin ihtiyaç duyduğu çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin onbirinci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.