14 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30391

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2013 tarihli ve 28646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yaz öğretiminde öğrenci en fazla 15 kredi veya 20 AKTS kredi ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2013

28646

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/10/2014

                   29149 (Mükerrer)

2-

24/11/2015

29542

3-

20/4/2017

30044