14 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30391

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7)  Beşinci fıkra kapsamında olup, AKTS kredi sistemine tabi olan öğrencilerin muaf tutuldukları derslerin AKTS kredilerinin toplamının otuza bölünmesi ile bulunan sanal yarıyıl sayısı, öğrencinin azami öğrenim süresinden düşülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“Nominal kredi yükünde intibak

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk defa ön lisans veya lisans öğrenimine başlamış ya da daha önce hazırlık sınıfında okuduğu için 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lisans programlarından ilk kez ders alan ve AKTS kredi sistemine tabi öğrencilerin bir üst yarıyıl öğrencisi sayılabilmeleri için her defasında birinci yarıyıldan başlayarak bulundukları yarıyıl dahil olmak üzere, öğretim planında bulunan yarıyılların nominal kredi yüklerinin kümülatif toplamının en az 10 AKTS kredi eksiğini başarmış olmaları zorunludur.

(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen maksimum kredi yükü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk defa ön lisans veya lisans öğrenimine başlamış ya da daha önce hazırlık sınıfında okuduğu için 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lisans programlarından ilk kez ders alan ve AKTS kredi sistemine tabi olup, genel not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrencilerin nominal kredi yükünün 10 AKTS kredi üstünde alabilecekleri kredi miktarıdır.

(3) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk defa ön lisans veya lisans öğrenimine başlamış ya da daha önce hazırlık sınıfında okuduğu için 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lisans programlarından ilk kez ders alan ve AKTS kredi sistemine tabi olup, ders kaydı yaptığı yarıyılın sonunda en fazla 10 AKTS kredisi daha alarak mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin 25 inci ve 30 uncu madde hükümleri uyarınca belirlenen kredi yükleri, 30 uncu maddede tarif edilen öğrenci statülerine bakılmaksızın, ilgili birim yönetim kurulu tarafından, o yarıyıl sonunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil olmak üzere, en fazla 10 AKTS kredi arttırılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/9/2015

29476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/12/2015

29569

2-

28/8/2016

29815