14 Nisan 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30391

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI

TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) ÜYTE klinik uygulamaları sertifikalı eğitim programına kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tabipler, ÜYTE laboratuvar uygulamaları sertifikalı eğitim programına ise tabip ve histoloji ve embriyoloji uzmanı tabipler ile tıp fakültelerinin histoloji ve embriyoloji anabilim dalında doktora programını tamamlamış olan, 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık meslek mensupları, veteriner hekim ve biyologlar başvurabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2/B Müstakil Merkezin Devrinde Ruhsatname İçin Gerekli Belgeler’in 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8) ÜYTE ünite sorumlusu ve ÜYTE laboratuvarı sorumlusu için üremeye yardımcı tedavi uygulamaları eğitim sertifikası, (Sertifika tescil tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir. Bu süre içerisinde bir ÜYTE merkezinde en az 6 ay görev yapıldığının ilgili müdürlükten alınacak yazı ile belgelendirilmesi gerekir. Bu süre içerisinde bir ÜYTE merkezinde çalışılmamış ise 5 yıllık sürenin bitiminden sonra 2 ay süre ile tazeleme eğitimi alındığının belgelendirilmesi zorunludur.)”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/9/2014

29135

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2016

29812