12 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30389

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SERTİFİKA EĞİTİM

PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2018-01)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında bina akustik projesi düzenleyecek ve/veya ölçüm yapacak uzmanlara ve bu uzmanlara eğitim verecek eğitici kuruluşlara dair yeterlilikler ile eğitimler sonunda yapılacak sınavlara dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam ve dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik dâhilinde yapılacak uygulamaları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci ve 19 uncu maddelerinin birinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bina akustiği uzmanı: Bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayan ve/veya bina akustik ölçümlerini yapan, Bina Akustiği Uzmanlık Sertifikasını haiz uzmanı,

c) Eğitici kuruluş: Bina akustiği sertifika eğitim programları ve sınavlarını düzenlemek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşları,

ç) Sertifika programları: Temel Bina Akustiği (D1) ile Bina Akustiği Ölçümleri (D2) konularında düzenlenecek eğitim programlarını,

d) Yönetmelik: Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitici Kuruluş ve Akustik Uzman Yeterlilik Koşulları

Eğitici kuruluşlar

MADDE 4 – (1) Eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterecek kuruluşlar Bakanlıkla yapılacak protokol ile belirlenir. Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile bir bilim dalı olan akustiğin mimari akustik, akustik ölçümler gibi konularında bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon ve enformasyon sağlamak, akustik biliminin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları eğitici kuruluş olabilirler.

(2) Eğitici kuruluş olmak isteyenler, Bakanlığa başvuruda bulunur. Kuruluş tarafından sunulan başvuru belgeleri Bakanlık tarafından usul yönünden incelenir, gerekli görülürse yerinde denetim gerçekleştirilerek varsa eksiklikler tamamlatıldıktan sonra ilgili kuruluşla yetkilendirme protokolü imzalanır. Başvuru dosyasının ve protokolün kapsamı Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Eğitici kuruluş, yetkilendirmeye ilişkin şartları koruduğu ve protokol ile belirlenen şartlar yürürlükte olduğu sürece yetkilidir.

(4) Eğitici kuruluşlar için yetkilendirilme şartları şunlardır;

a) Son iki yıl içerisinde yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Bakanlık tarafından herhangi bir karar alınmamış olmak,

b) Görevlerini yerine getirmeye elverişli olan ve etkin şekilde kullanılan teknik, mali ve fiziki kaynaklara sahip olmak,

c) Yetki başvurusunda bulunulan sertifika programına uygun eğitim, ölçme ve değerlendirme sistemi ile sınav gereçlerine sahip olmak,

ç) Eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin kayıtları saklamak ve bu kayıtların erişilebilir olmasını sağlamak,

d) Eğitim ve sınav süreçlerini yürütmeye yetkin ve bu Tebliğde belirlenmiş şartlara sahip personel görevlendirmek ve ihtiyaç duyulan gerekli diğer görevlendirmeleri yapmak,

e) Son iki yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir eğitici kuruluşun yetkisinin kaldırılmasına neden olmuş kişilere görev vermemek,

f) Eğitim ve sınav faaliyetlerinde tarafsızlık ilkelerini zedeleyecek ve çıkar çatışmasına sebebiyet verecek kişilere görev vermemek,

g) Eğitim ve sınav süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak önlemleri almak,

ğ) Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına almak.

(5) Yetkilendirilmiş eğitici kuruluş:

a) Bakanlık tarafından istenen bilgi, belge ve kayıtları temin eder.

b) Bakanlık portalını belirlenen şartlara uygun olarak kullanır.

c) Protokolde ve mevzuatta belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirir.

ç) Yetkilendirilme durumunu reklam, ilan ve yayınlarında bu Tebliğe, protokole ve Bakanlıkça belirlenen diğer şartlara uygun olarak ifade eder.

d) Kişilerin başvuru, eğitim ve sınav süreçleri ve belge kullanımına ilişkin ihtiyaç duyabileceği bilgileri içeren basılı veya görsel materyalleri hazırlar ve ilgililerin erişimine sunar.

e) Eğitim ve sınav faaliyetlerinin ve bu faaliyetler kapsamında yer alan ilgili taraflara ilişkin bilgilerin gizliliğini tehlikeye atmadığını güvence altına alır.

f) Yetkisinin askıya alınması ya da kaldırılması durumunda yetkilendirildiğine ilişkin her türlü basılı ve görsel materyalin kullanımını durdurur.

g) Bakanlık ile imzaladığı protokol hükümlerini yerine getirir; Bakanlık mevzuatına, kılavuzlara, formlara ve diğer dokümanlara uygun işlem yapar.

ğ) Yetkilendirilme şartlarını ve eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen (eğitici, eğitim/sınav yeri veya kuruluş bilgileri dahil) tüm değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren onbeş (15) iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

h) Sınavları, kişinin bilgi ve becerisini sınavdan sonra da değerlendirmeye imkân verecek şekilde ve mevzuata uygun olarak kayıt altına alır ve bu kayıtları istenildiğinde Bakanlığa sunar.

ı) Faaliyetlerine dair gerekli tüm kayıtları zamanında Bakanlığa bildirir. Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça bir veritabanı oluşturulması halinde; Bakanlıkça talep edilen verileri söz konusu veri tabanına zamanında ve doğru bir şekilde girer.

(6) Bina Akustiği Uzmanlarına eğitim vermek üzere görevlendirilecek eğitmenlerde, akustik konusunda tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olup üniversitelerde bu konularda ders veren öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmak şartı aranır. Eğitmenler için Ek-4’deki belgeler görevlendirme öncesinde Bakanlığa verilerek onay alınır.

(7) Eğitici kuruluşlar, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcıların eğitim çalışmalarına dair uygulamalarını ve devam durumlarını gösteren belgeleri en az on yıl süreyle bir dosya hâlinde saklamakla yükümlüdür.

(8) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre sertifikası iptal edilen uzmanlara tekrar sertifika eğitimi verilemez ve bu kişiler eğitici de olamaz.

(9) Eğitici kuruluşlarla yapılan protokolde belirtilen hususlara uyulmadığının tespiti halinde Bakanlık, protokolü askıya alabilir veya tek yanlı bildirimle fesh edebilir. Protokolün feshi durumunda tamamlanamayan eğitimler için katılımcılardan alınan katılım ücretleri kuruluş tarafından iade edilir.

(10) Bakanlık, yetkilendirilmiş eğitici kuruluşun yetkilendirme kapsamındaki faaliyetlerini ve kayıtlarını programlı veya programsız şekilde inceleyebilir. İnceleme sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları belirtilen süre içerisinde gidermeyen kuruluş hakkında dokuzuncu fıkra hükümlerince işlem yapılır.

 (11) Eğitmenler sertifika eğitimine katılmaksızın ve sınava girmeksizin Akustik Uzmanlık Belgesini ilgili Eğitici Kuruluşundan alabilir.

Bina akustiği uzmanları

MADDE 5 – (1) Bina akustiği uzmanları, Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde eğitici kuruluşlar tarafından düzenlenecek ilgili tüm sertifika eğitim programlarına katılarak uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde, Yönetmelik kapsamında bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayabilir ve bina akustik ölçümlerini yaparak rapor düzenleyebilirler.

(2) Akustik proje hazırlayabilmek için programları ekte verilen D1 sertifikasına; bina akustik ölçümleri yaparak rapor düzenleyebilmek için ise ilaveten D2 sertifikasına sahip olmak zorunludur.

(3) Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler.

(5) Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler.

(6) Bina akustiği alanında faaliyet gösteren ve TS EN ISO 10140 veya TS EN ISO 16283 standart serilerinin en az birisinden akreditasyon sertifikasına sahip olan bir muayene-deney kuruluşunda en az iki yıl süreyle asli kadroda fiilen deney sorumlusu olarak görev yapmış olanlar, D1 sertifikasına sahip olmak kaydıyla, eğitici kuruluşlara başvurmaları halinde, eğitim programına katılmaksızın yalnızca sınava girip başarılı olmaları durumunda D2 sertifikasını alabilirler.

(7) Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar Ek-1’de yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) ; C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

(8) D2 Tipi Bina Akustiği Sertifikası programına katılabilmek için daha önce D1 tipi sertifika sahibi olmak zorunludur.

(9) Sertifika programlarına başvurularda, Ek-5’te sayılan belgeler ile sertifika programları ve eğitim durumu ile alakalı olarak Bakanlıkça gerekli görülebilecek diğer belgeler istenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programına İlişkin Esaslar ve Eğitim Programının Kapsamı

Eğitim programına ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Zorunlu eğitim programlarının en az %75’ine devam edilmesi esastır. Devam mecburiyetini geçerli bir mazeret veya hastalık gibi sebeplerle sağlayamayanlar, sonraki eğitim döneminde eksik olan eğitimlerini tamamlamaları halinde sınava girmeye hak kazanırlar.

 (2) Eğitici kuruluşlar, eğitim programını ve dönemlerini katılımcı sayısı 25’i aşmayacak şekilde, gelen talepler doğrultusunda internet sayfalarında ilan ederler.

(3) Eğitici Kuruluş, eğitimin düzenleneceği tarihten 5 iş günü önce eğitim takvimini Bakanlığa bildirir.

(4) Eğitici Kuruluş, düzenlediği eğitimlerle ilgili eğitim dokümanlarını arşivlemekle yükümlüdür.

(5) Eğitici Kuruluşlar sertifikalarda Ek-2’de yer alan örneği esas alır.

(6) Eğitici Kuruluşlar kayıtlarda Ek-3’de yer alan formu kullanır.

Eğitim programının kapsamı

MADDE 7 – (1) Eğitimler, Ek-1’de yer alan eğitim içeriklerini kapsayacak şekilde düzenlenir ve Yönetmelik hakkında bilgiler, teorik bilgiler, örnek proje üzerinde inceleme, örnek problem çözümleri ve uygulamalı ölçümlerini kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme ve Sertifikaya İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Bina akustiği uzmanlık sınavı doğrudan eğitici kuruluşlarca veya duyurusu daha önce yapılmak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek usullerle düzenlenebilir.

(2) Bina akustiği eğitim programlarına katılarak veya programlara katılmaksızın bina akustiği uzmanlık sınavına katılmaya hak kazananlar, sınava girmek için eğitici kuruluşa başvuruda bulunurlar.

(3) Sınavlar eğitimin düzenlendiği dersliklerde veya uygun mekanlarda yapılır.

(4) Sınav sonuçları, eğiticiler tarafından tutanak ile tespit edilir ve sınavın yapılmasını müteakip üç iş günü içerisinde katılımcılara ve Bakanlığa bildirilir.

(5) Bina akustiği uzmanlık sertifikası, kişinin başvurduğu eğitici kuruluş tarafından, sınav sonuçlarına göre düzenlenir.

(6) Bakanlık eğitici kuruluşların listesini ve listedeki iptal ve değişiklik bilgilerini, bina akustiği uzmanlık sertifikası sahiplerinin isimlerini resmi internet sitesinde yayımlar.

(7) Sınav soruları tüm eğitici kuruluşlarca ortaklaşa karar verilerek çoktan seçmeli ve/veya açık uçlu olarak; soru dağılımı ise eğitim başlıkları ile verilen konulara ayrılan sürelerle orantılı olacak şekilde hazırlanır. Yönetmelikte hedeflenen yetkinlikleri ölçebilecek sorular sorulur. Ancak, sınav soruları Bakanlıkça veya eğitici kuruluşlarca müstakilen veya ortaklaşa da hazırlanabilir.

(8) Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alan kişiler sertifika almaya hak kazanır.

(9) Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan katılımcılara veya eğitim süresini tamamlayarak geçerli mazeretleri sebebiyle sınava katılması mümkün olmayanlara yeniden eğitime katılmaksızın bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.

(10) Eğitici kuruluş, eğiticilere, düzenlenen eğitimlere, eğitime katılanlara, sınav sonuçlarına ait bilgileri Bakanlık tarafından belirlenen şekilde Bakanlığa bildirir.

Eğitim ve sınav ücretleri

MADDE 9 – (1) Bina Akustiği Uzmanlarının eğitim ve sınav ücretleri eğitici kuruluşlar tarafından belirlenir ve eğitim programı duyurularında ilan edilir. Kuruluşlarca uygulanacak ücretlere Bakanlıkça üst sınır getirilebilir.

Çalışma komisyonları

MADDE 10 – (1) Bakanlık, ortaklaşa sınav sorusu hazırlamak, soru sayısı ve dağılımını belirlemek, kurs ücretleri, sertifika programlarında eğitim vermek üzere görevlendirilecek eğitmenlerin durumu ile eğitime katılmak için başvuranların durumlarına ilişkin tereddütlü durumları, itirazları ve benzeri konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere tüm eğitici kuruluş temsilcilerinin katılımıyla komisyon kurabilir. Komisyon kararları tavsiye niteliğinde olup, nihai karar Bakanlığa aittir. Komisyon üyeleri, üyelikleri süresince yaptıkları görev ile ilgili olarak hiçbir menfaat sağlayamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız