12 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30389

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA

TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtıcılar, 31/12/2019 tarihine kadar takip sistemini kurarlar. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulamaz, bu tüplerin dolum ve satışı yapılamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütür.