11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30388 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/8)

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğe ekte yer alan Ek-1 ve Ek-3 eklenmiş ve aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve Ek-8 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

1. Ahşap İskeletçi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

3. Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı