11 Nisan 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30388

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TEİAŞ’NİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ UYARINCA

YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS

VE USULLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2011 tarihli ve 27864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Daire Başkanlıkları,” ibaresi “Daire Başkanlıkları ve Müstakil Müdürlükler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “İletim Tesis ve İşletme Grup” ibaresi “Bölge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Malzeme Yönetimi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Grup” ibareleri “Bölge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, ikinci fıkrasının (a) bendinin ilk satırında ve (2) numaralı alt bendinde, (b) bendinin ilk satırında ve (1) numaralı alt bendinde yer alan “Malzeme Yönetimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Grup” ibareleri “Bölge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Ticaret Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Grup” ibaresi “Bölge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Malzeme Yönetimi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Bölge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ile on birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yaklaşık maliyet hazırlanmasının zorunlu olduğu ihalelerde ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet; teklifler okunduktan sonra, açık eksiltme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ise açık eksiltme yapıldıktan sonra açıklanır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet; son yazılı fiyat teklifleri okunduktan sonra, açık eksiltme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ise açık eksiltme yapıldıktan sonra açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.”

“g) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler İdarece, Türkiye İstatistik Kurumu aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi Genel satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Teşekkülün ihalelerine katılamazlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenerek mevcut bent buna göre teselsül edilmiştir.

“g) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “42 nci” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cezai hükümler ve ihalelerden yasaklama

MADDE 41 – (1) İstekli ve yüklenicilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunların uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurumu tarafından yürürlüğe konulan mevzuata göre hareket edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Grup” ibaresi “Bölge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 72 nci, 73 üncü ve 75 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2011

27864