9 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30386

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İLTEM): Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mühendislik bilimleri alanındaki araştırmalara altyapı sağlamak,

b) Üniversitenin bölümlerindeki araştırmacıların projelerini, lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını, lisans ve lisansüstü eğitimi desteklemek,

c) Üniversitede teorik, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

ç) Yüksek katma değerli üretim aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün, süreç ya da malzemeleri üretmek ve geliştirmek üzere temel fen, sağlık ve mühendislik bilimleri gibi alanlarda AR-GE çalışmaları yapmak,

d) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile şahısların analiz ihtiyaçlarını Merkezin imkanları ölçüsünde karşılamak,

e) Sanayi ve üniversiteler ile ortak bilimsel ve teknoloji/AR-GE projeleri yapılmasını sağlamak,

f) Üniversitenin AR-GE etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek,

g) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılmasını sağlamak.

ğ) Teknolojik gelişmeleri izleyerek laboratuvarlardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,

h) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,

ı) Bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvar olanaklarını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Mühendislik bilimleri alanındaki araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,

b) Mühendislik alanında her türlü bilimsel ve teknik araştırma ve uygulama yapmak, bu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili kişilerin yararlanmasını sağlamak,

c) Üniversite bünyesinde mühendislik bilimleri alanında araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini desteklemek ve teşvik etmek,

ç) Üniversitede bölümler arası ortak çalışmaları desteklemek ve organize etmek,

d) Üniversitedeki araştırmacıların projelerini, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerinin eğitim ve araştırmalarını teşvik etmek ve desteklemek, bu kişilerin Merkez olanaklarından faydalanmalarını sağlamak,

e) Yapılacak araştırmalar için tüm bölümler tarafından ortak kullanılacak veya kullanılması planlanan laboratuvar ekipmanlarının Merkez bünyesinde etkin kullanılmasını sağlamak,

f) Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemek ve organize etmek,

g) Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak çalışmaları yapmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel kurumlarla işbirliğini sağlamak ve ortak projeler yürütmek,

h) Sürekli eğitim merkezi ve diğer birimlerle işbirliği ve ortak çalışma yapmak,

ı) Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına ve diğer ilgili kişilere talepleri halinde danışmanlık, eğitim ve analiz hizmeti sunmak,

i) Konferans, sempozyum, çalıştay ve kurslar düzenlemek gerektiğinde ilgili sertifikalar vermek,

j) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve esaslarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı tam zamanlı öğretim üyesi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az üç ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

(3) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezde yürütülen çalışmalarda bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.