9 Nisan 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30386

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Çift anadal programı başvurusu kabul edilen öğrenciler, bu programı tamamlamak için her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler ve bu programdan aldığı dersler ile birlikte ilgili kurullar tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek en az 3,00 GABNO’yu ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen AKTS kredisi koşulunu sağlamak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almamış ya da Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin  ikinci, üçüncü, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin muaf sayıldığı derslerden aldıkları notlar, 35 inci maddede belirtilen M1, M2 statüsü ile birlikte uygun harf notu verilerek gösterilir. Ancak öğrencinin diğer yükseköğretim kurumundan getirdiği öğrenci durum belgesinde muafiyet yapılan dersin başarı notu bulunmuyor ise notsuz muafiyet de yapılabilir. Muaf olunan ders, not yükseltmek için tekrar alınabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir.

(3) Üniversitede öğrenci iken veya Üniversiteden ayrıldıktan/mezun olduktan sonra merkezi yerleştirme sınavına göre yeniden Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrenciler, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, en çok beş yıl önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile 35 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak öğrenci durum belgelerinde gösterilir ve GABNO’ya dâhil edilir.”

“(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından geçiş yapan öğrencilerin muafiyetlerinde son öğrenim görülen yükseköğretim kurumundan alınan öğrenci durum belgesine ve son öğrenim görülen yükseköğrenim kurumundaki muaf tutulan tarihe göre muafiyet işlemleri yapılır. Ayrıca lisans tamamlama ve dikey geçişle Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemlerinde programa kayıt hakkı kazandığı ön lisans programına göre muafiyet işlemleri yapılır.”

“(8) Önceki yıllarda Üniversiteye kayıt yaptırmış olup da herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş olanlardan Üniversiteye yeniden yerleşen öğrenciler ile yatay ya da dikey geçişle Üniversiteye yerleşen öğrenciler ve uzaktan öğretim veren programlara kayıtlı öğrenciler uyum programından muaftır.

(9) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsünden diploma almış olan ve Üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen Türk Dili derslerinden muaftırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programın birinci ve ikinci yarıyıl/ birinci sınıfındaki bütün dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak hazırlık sınıfını güz yarıyılı sonunda başarı ile tamamlayan öğrenciler derslerin tamamını almakla yükümlü değildir.”

“b) GABNO’su 2,00-2,99 arasında olan öğrenci bir yarıyılda ders yüküne ilave olarak toplam 40 AKTS kredisinden çok olmamak üzere istediği kadar ders alabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tek ders sınavına, yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması esasına göre yapılandırılan eğitim-öğretim programlarında öğrenim gören ve sınava girme hakkını kazanmış olan ara sınıflardaki başarısız öğrenciler girebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl /yıl sonu/bütünleme/tek ders sınavından 100 üzerinden 49,99 ve altı puan alan öğrenci başarısız sayılır ve F2 harf notu alır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Derse devam koşulunu yerine getirdiği halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen Devlet Konservatuvarı öğrencileri dışındaki öğrenciler dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri halinde ilgili derse devam edebilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı programını güz yarıyılı sonunda başarı ile tamamlayan öğrenciler talepte bulunmaları durumunda, güz yarıyılını takip eden bahar yarıyılı için kayıt dondurabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılından itibaren mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için (2017-2018 eğitim-öğretim yılı ve sonrası girişli öğrenciler hariç)  23 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullar aranmaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda 39, bir yılda 78 saat ders alabilirler.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/8/2017

30148