8 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30385

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans için öğrenci kabulünde, adayların ALES puanının %60’ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamı 100 üzerinden en az 60 olmak şartıyla kontenjan ilan edilen her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılır, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilir ve bu adaylar yüksek lisans programına asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Konservatuvar ve güzel sanatlar fakültesi mezunlarının ilgili enstitü anasanat dalları yüksek lisans programlarına öğrenci olarak kabulünde ise adayların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı notunun %50’si ile lisans not ortalamasının %50’si alınarak sıralama yapılır ve adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Kontenjana yerleştirilenler yüksek lisans programında asil öğrenci olarak kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur. Kontenjan ilan edilen programlar için asil listedeki kontenjan kadar da yedek öğrenci adayı ilan edilir ve asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine bu sıralamaya göre kayıt yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2017

29953