8 Nisan 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30385

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesi:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

c) Merkez: Erzincan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erzincan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) 2547 sayılı Kanunun yükseköğretim kurumlarına verdiği görevleri ve İSG ile ilgili mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek üzere uygulamalarda bulunmak ve bu alanda her türlü aksaklığa neden olan sebepleri araştırarak, Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gereksinmelerine cevap vermek.

b) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, İSG ile ilgili öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak.

c) İSG ile ilgili klinik uygulama çalışmaları yapmak ve konu ile ilgili başta danışmanlık hizmeti olmak üzere gerekli hizmetleri vermek.

ç) Üniversite içinde ve dışında yer alan çalışma yaşamı ile ilgili tarafların katılımıyla İSG ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak; İSG konusunda başta danışmanlık olmak üzere konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda İSG eğitiminde öğrenci ve araştırmacılara uygulama alanları oluşturmak.

e) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İSG etkinlikleri düzenlemek, bilimsel araştırma ve uygulamalar ile bu konularda işbirliği yapmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı kapsamında üniversitede; İSG ile ilgili önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

b) İSG konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik, meslek içi eğitim, kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre, proje ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kişilere İSG konularında eğitim vermek, İSG profesyonelleri yetiştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek.

ç) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin ilgili birimlerine danışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.

d) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde laboratuvar, araştırma, uygulama ve eğitim birimleri oluşturmak, bilirkişilik hizmeti vermek.

e) Merkezin amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak ve bu yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak.

f) Üniversite dışında İSG konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak; üniversite içinde ise iş güvenliği uzmanlık sertifikası, işyeri hekimleri sertifikası, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitici belgesi olanlarla koordinasyon sağlamak.

g) İSG alanında ve özellikle iş kazaları ve meslek hastalıkları ile korunma yolları konularında toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.

ğ) İSG ile ilgili mevzuatın Üniversiteye getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek üzere tüm birimlerde uygulamalarda bulunmak.

h) Yönetim Kurulunun İSG ile ilgili kararlaştıracağı diğer konularda çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan, alanında uzman kişiler arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür aynı yöntemlerle görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görevden alabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür yardımcıları, Merkezin faaliyet alanına giren konularda Müdüre yardımcı olur ve Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek ile  bu kurullara başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin  çalışmalarını uyumlu ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek hususunu Rektör onayına sunmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında faaliyet ve yıllık çalışma raporu hazırlamak, bu raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan, alanında uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda bulunacak öğretim elemanı üyelerden en az biri halk sağlığı anabilim dalından olmak üzere tıp fakültesinden, biri hukuk fakültesinden, biri mühendislik fakültesinden ve biri de fakülte veya yüksekokullardaki mevcut iş sağlığı ve güvenliği bölüm/programlardan olacak şekilde belirlenir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda üç kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üç defa üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konular ile düzenlemiş olduğu faaliyet ve yıllık çalışma raporunu değerlendirerek karara bağlamak,

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, çalışma grupları kurmak,

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

f) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en az on üyeden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(2) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen üç ay içinde toplanır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağan dışı olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun istediği konularda değerlendirmeler yapar, Merkezin genel stratejileri ve politikalarının oluşturması hususunda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkez, hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir, var olan birimleri Rektör onayıyla bünyesine alabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.